Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά (19)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 06/10/2022
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/10/2022
Το Lockout - Tagout είναι μια διαδικασία για την ασφάλεια, την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων ή ηλεκτρικών συστημάτων, σε περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να τραυματιστούν από την απροσδόκητη εκκίνηση, ή ενεργοποίηση του εξοπλισμού....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/10/2022
Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την παθολογία, τις μεθόδους ελέγχου και τις θεραπείες πάνω σε κοινά ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα που συναντιόνται στη βιομηχανία. Να αποκτήσουν τις αναγκαίες...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 21/10/2022
CFOT® - Certified Fiber Optic Technician - είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Το CFOT παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία ...
School of Telecoms
ΑΘΗΝΑ 29/10/2022
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους Τεχνικούς αλλά και αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ως Τεχνικοί στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Σταθμών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις....
InfoQuality
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2022

EPLAN ELECTRIC P8 Advanced training (ver. 2.7)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
07/11/2022
Η εμβάθυνση σε λειτουργίες και η εμπέδωση των δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN ELECTRIC P8 2.70 που θα προσφέρει βελτίωση του τρόπου εργασίας και του χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου με έμφαση σε εργασίες αναβάθμισης της ποιότητας σχεδιασμού....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 07/11/2022
Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη δομή ενός σταθμού, στη διευθυνσιοδότηση των ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/11/2022

Σχεδίαση με χρήση του Eplan Electric

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
07/11/2022
Η εκμάθηση όλων των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN Electric που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην λογική του σχεδιασμού αλλά και στον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σας, με έμφαση σε εργασίες της καθημερινότητας....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 08/11/2022
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα περονοφόρα οχήματα με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν και θα ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 10/11/2022
Σε βοηθούς και χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί, γερανογέφυρες), καθώς και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρησή τους (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι αποθηκών, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, κ.λπ.)...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2022
Οι εργαζόμενοι, μετά το τέλος του προγράμματος, θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, κοπή)...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 22/11/2022
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής π...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 22/11/2022
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 22/11/2022
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 22/11/2022
Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ 25/11/2022

Οξυγονοκοπή

ΒΟΛΟΣ
25/11/2022
Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση του οξυγόνου και της ασετυλίνης, ώστε να μπορούν να εκτελέσουν με ασφάλεια εργασίες κοπής. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση εργάζονται ακολουθώντας ορθές πρακτικές και...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/11/2022
Πνευματικά Δομικά Στοιχεία – Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Συμβολισμοί (Πνευματικοί Κύλινδροι, Διανομείς, Εξαρτήματα Επεξεργασίας Σήματος, Λογικές Πύλες, Χρονικά, κλπ), Εισαγωγή Στον Ηλεκτρισμό – Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη – Μετρήσεις Βασικών ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/12/2022
Βασικές Αρχές Ψύξης Τι είναι η ψύξη. Λόγοι και μέθοδοι ψύξης προϊόντων. Ορισμοί: Πίεση, Κενό, Θερμότητα-Θερμοκρασία, Έργο – Ενέργεια – Ισχύς, Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα-Μετάδοση Θερμότητας: Αγωγιμότητα, μεταφορά, ακτινοβολία. Ορισμοί και...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/12/2022
Περιεχόμενο του προγράμματος: Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες : Αρχές λειτουργίας, ροπή, ισχύς, χαρακτηριστικές λειτουργίας. Δομή ασύγχρονων κινητήρων : ανεύρεση βλαβών – συντήρηση. Κλασικά συστήματα εκκίνησης ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ