Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκολλητές και τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, ναυπηγείων, κ.λπ., που εμπλέκονται σε εργασίες συγκολλήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν σε θέματα χρήσης και ρύθμισης του εξοπλισμού για να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα αναλόγως της εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 • Απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9606
 • Ορολογία συγκολλήσεων
 • Προδιαγραφές πιστοποίησης - δοκιμές - αποδεκτό δείγμα. Εύρος πιστοποίησης
 • Θεωρία συγκολλήσεων. Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 • Μέσα ατομικής προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Κίνδυνοι για την υγεία.
 • Η διεργασία της μεθόδου συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο. Ηλεκτρικό τόξο
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο
 • Θέσεις συγκόλλησης (PA, PC, PE, PF...)
 • Ο εξοπλισμός για τις εργασίες συγκόλλησης. Είδη μηχανών, τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις μηχανών
 • Ηλεκτρόδια: τυποποίηση, χρήση, αποθήκευση. Επιλογή ηλεκτροδίου. Αντοχή συγκολλήσεων
 • Προετοιμασία μετάλλων συγκόλλησης
 • Τύπος συγκόλλησης (butt, fillet welding).
 • Συγκόλληση ελασμάτων και σωλήνα με ηλεκτρόδιο τήξεως
 • Σφάλματα συγκολλήσεων. Παραμορφώσεις και τρόποι αποφυγής
 • Έλεγχοι συγκόλλησης: Καταστρεπτικές & Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου
 • Πρακτική άσκηση. Προετοιμασία δείγματος συγκολλητή. Προδιαγραφές δείγματος
 • Αποδεκτή-Μη αποδεκτή συγκόλληση. Παραδείγματα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.