ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Νέα Σεμινάρια
από την EQA Hellas

Coaching & Leadership
HRM - Lean Management
Πιστοποιημένα Diplomas, Certificates & Σεμινάρια
Business-Secretary-Digital
Logistics-Accounting
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
με τον Δ. Μπουραντά
Αθήνα 28/2, Θεσ/νίκη 22/2
business managment

Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 135 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 24/02/2018
Σχεδιασμός project με τη χρήση διάφορων εργαλείων Διαχείρισης Έργων (WBS, OBS, ιεραρχία, κατάτμησης, meetings, παρακολούθηση έργου-monitoring, Κίνδυνος έργου-Risk, Φιλτράρισμα & Ταξινόμηση, Reports, Προγραμματισμός ενεργειών...
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του σεμιναρίου Risk Management, η TÜV HELLAS έρχεται να καλύψει την ανάγκη για την κατανόηση των εννοιών του CRISIS MANAGEMENT, ώστε να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τα είδη των εταιρικών ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/02/2018
Σημασία της Διοίκησης Έργου, στρατηγικές Υλοποίησης, εκτίμηση Κόστους, Εκτίμηση κόστους για την αναδιαμόρφωση έργων προγραμματισμός Έργου, οργάνωση Διαχείρισης Έργου......
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Οργάνωση Γραφείου, Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Οργάνωση Εργασιών/ Προτεραιοτήτων- Οργανόγραμμα, Εμπορική Αλληλογραφία- Σύνταξη Επιστολών, Τήρηση Πρωτοκόλλου, Οργάνωση Εκδηλώσεων- Meeting, Τεχνικές ...
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Η κατανόηση της σημασίας της γραπτής επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, της ανάδειξης των σημαντικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής των εμπορικών ή άλλων επιστολών, ώστε οι καταρτιζόμενες να βοηθήσουν τον π...
ΑΘΗΝΑ 27/02/2018
Πετυχημένος είναι αυτός που γνωρίζει πώς να επικοινωνεί καλύτερα και γρηγορότερα τις γνώσεις, τα ταλέντα, τις δεξιότητες και την διαφορετικότητα του. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τη Συνολική Εξέταση του θέματος. Personal Branding ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/02/2018
Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι απαραίτητες Οικονομικές και Λειτουργικές Αναφορές και οι Δείκτες Αποδοτικότητας μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, σε όλα τα Επίπεδα Διοίκησης, παρέχοντας και κατάλληλα Εργαλεία σε Excel με όλα...
ΑΘΗΝΑ 27/02/2018
Η έννοια της σύγκρουσης, Είναι υγιής εκδήλωση η σύγκρουση; -Προσεγγίσεις και επισημάνσεις, Προσδιορισμός της σύγκρουσης, Εξέταση και αιτιολογικοί λόγοι της σύγκρουσης, Εξέταση του περιβάλλοντος της σύγκρουσης, Διαφωνίες και αντ...
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
Σ’ αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν σε πλήρη ανάλυση τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος εκδηλώσεων ενός ξενοδοχείου. τη δομή του τμήματος, την οργανωτική διαδικασία, τις υπηρεσίες πριν από την έναρξη μίας εκδήλωσης...
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όλες οι λειτουργίες ενός Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM - Human Resource Management) δηλαδή η Προσέλκυση, η Επιλογή, η Ανάπτυξη, η Παρακίνηση και η Διαχείριση Απόδοσης στο τέλος καταλήγουν στην Αξιολόγηση. ...
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
Διεξάγεται επίσης: ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντιληπτική επικοινωνία & οργανωσιακή συμπεριφορά. Συναλλακτική ανάλυση • Η σημασία της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο • Τα εμπόδια στην επικοινωνία • Ενεργητική - ...
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της επιχείρησης έχει η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. είτε αυτή γίνεται μέσω γραπτών κειμένων, είτε τηλεφωνικά....
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
H AQS διοργανώνει το σεμινάριο "Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας", με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή σε θέματα Ηγεσίας και Στρατηγικής, Δημήτρη Μπουραντά. Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/03/2018
Η Απάτη αποτελεί ένα σοβαρό και δαπανηρό πρόβλημα για κάθε τύπο Επιχείρησης. Έρευνες εκτιμούν ότι μια Επιχείρηση μπορεί να έχει ζημίες που ανέρχονται στο 5% του κύκλου Εργασιών της, ως αποτέλεσμα Απάτης. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός και Στόχοι προγράμματος : Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Να κατανοήσουν τις μεθόδους αναγνώρισης και χρήσης των κατάλληλων Κρίσιμων Δεικτών Απόδ...
ΑΘΗΝΑ 01/03/2018
Με την πιστοποίηση στο επίπεδο Δ βεβαιώνεται η βασική επάρκεια των υποψηφίων σε επίπεδο γνώσεων στα θέματα διοίκησης- διαχείρισης έργων αλλά και η ικανότητά τους για εφαρμογή αυτών στην πράξη. Η πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinkin...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η παροχή εφαρμοσμένης εκπαίδευσης με workshop, παραδείγματα και role playing στους Managers της πρώτης βαθμίδας που είναι οι Εργοδηγοί, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούν οι σ...
ΑΘΗΝΑ 02/03/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστ...
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα: Κατανοούν την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2, Γνωρίζουν τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2, Είναι ικανοί να ενσωματ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας