Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/04/2023
Το Lockout Tagout είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Οι κανονιστικές – νομοθετικές διατάξεις...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 15/05/2023
Το σεμινάριο πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive – PED) 2014/68/EU, που αντικατέστησε την Οδηγία 97/23/EC....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 06/06/2023
Οι νέες απαιτήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384. Μέτρα προστασίας και εφαρμογή αυτών: στην ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας (άμεση και έμμεση επαφή – διατάξεις προστασίας) ...
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1