Όροι Χρήσης

1. Αποδοχή των όρων χρήσης
Η επίσκεψη – χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου semifind.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα» ) υπόκειται στην αποδοχή (hyperlink για δήλωση αποδοχής όρων) των ακόλουθων όρων χρήσης – προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, παρακαλούμε μην προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οιαδήποτε χρονική στιγμή, στο τέλος του κειμένου αναγράφεται δε η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Οφείλετε να ελέγχετε περί ενδεχόμενων αλλαγών καθ’ εκάστη επίσκεψη – χρήση που πραγματοποιείτε και στην περίπτωση συντελεσθείσας τροποποίησης, επανεπιβεβαιώνετε την αποδοχή των κατωτέρω για τη συνέχιση της επίσκεψης – χρήσης.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη
Πέραν της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας, έχετε υποχρέωση να επισκέπτεστε – χρησιμοποιείτε τη σελίδα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των κείμενων κανόνων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ιδίως με τις διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες.
Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). καθώς και σε οιαδήποτε άλλη συναφή έκνομη ή παραβιάζουσα τα συναλλακτικά ήθη ενέργεια, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποκλεισμού μελλοντικής επίσκεψης – χρήσης και επιφυλάσσεται της άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

3. Περιορισμός της ευθύνης
3.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας
Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» και άνευ ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων, τις οποίες και αρνούμαστε  ολοκληρωτικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από τη διαχείριση, χρήση ή εμπορική πρακτική. Καταβάλλεται βέβαια η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας να διέπονται από τη βέλτιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», περιεχομένου malware, trojan κλπ, είτε πρόκειται για την ίδια την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.
Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Ιστοσελίδα ή το Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση  των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος,  η ευθύνη αυτονόητα καταλαμβάνει αποκλειστικά εσάς.
3.2 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
3.3 Σεμινάρια και Προγράμματα Εκπαίδευσης: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, ΙΕΚ
Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των Σεμιναρίων και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Σπουδών (Τίτλος, Περιεχόμενο, Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής, Κόστος). Υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά οι φορείς εκπαίδευσης που προσφέρουν το Σεμινάριο ή Πρόγραμμα Σπουδών.

4.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.
Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα.

5.Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)
Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία της Ιστοσελίδας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters), ειδοποιήσεις για σεμινάρια ή προγράμματα εκπαίδευσης και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της, με ρητή δήλωση της συναίνεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προκειμένου να εγγραφείτε, μπορεί να σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κλάδους εργασίας που σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας κοινοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες αυτές για να προσαρμόσουμε τις ειδοποιήσεις εργασίας στις προτιμήσεις σας.
Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και εντελώς δωρεάν, μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις για σεμινάρια ή προγράμματα εκπαίδευσης και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα.
Παρέχεται δε η διακριτική ευχέρεια στην Ιστοσελίδα περί της εγγραφή ή μη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου, ιδίως σε περίπτωση ένδειξης κακής, αθέμιτης ή παράνομης χρήσης από τον τελευταίο.

6. Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log
Ομοίως με άλλες εταιρίες, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας – Αίτημα Πληροφόρησης και Υποστήριξης:  Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη από την Semifind.gr , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@semifind.gr ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης όρων: 9.5.2018