ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Η γνώση κι η εμπειρία μας,
το κλειδί της επιτυχίας σας.
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
DPO Certification - Πιστοποίηση Data Protection Officer
Αθήνα: 25, 26, 27/9
Θεσ/κη: 2, 3, 4/10
ISO-Haccp

Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 121 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των ...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για εκείνους, που χρειάζεται να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αναγνωρισμένες τεχνικές και αρχές για την αποτελεσματική επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης....
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών. Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Τις απαιτήσεις σχεδίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Πρακτικές ασκήσεις, case studies...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση των απαιτήσεων του νέου προτύπου, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μία περιεκτική επαφή με το νέο πρότυπο. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των απαιτήσεων του νέ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο για την έκδοση του, διεθνούς πλέον, προτύπου για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ISO/FDIS 45001: ...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Το εντατικό, απαιτητικό και ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό σεμινάριο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που σ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008....
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ
Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες....
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης Α17691) για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με πρότυπα ISO 27001, ISO ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης Α18080)....
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης A17674) για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του π...
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 24/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με το πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ, με την κατανόηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών, μ...
ΑΘΗΝΑ 25/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η AQS πρωτοπόρος στην εκπαίδευση στελεχών για τον Κανονισμό 2016/679 και τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), καθώς και στην υλοποίηση σχετικών Έργων Συμμόρφωσης μέσω της θυγατρικής της - iBcl - διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ω...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέμα του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), η διαδικασία δηλαδή αναγνώρισης, ελέγχου και ελαχιστοποίησης των συνεπειών που προκύπτουν λόγω κάποιων εκτάκτων περιστατικών. Πρόκειται ουσιαστ...
ΑΘΗΝΑ 25/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι δομή και οι απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001 (2015), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίδεται στις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την προγενέστερη έκδοση (2008)....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το σκοπό του ISO 50001 και τα οφέλη που αποκομίζει ο οργανισμός στη χρήση του Προτύπου, τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις σε ένα σύστημ...
ΑΘΗΝΑ 27/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018....
ΑΘΗΝΑ 27/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το διήμερο πιστοποιημένο από το IRCA σεμινάριο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 το οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ). Το σεμινάριο έχει σ...
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των στελεχών των Μεγάλων Eπιχειρήσεων καθώς και των Ενεργειακών Ελεγκτών, ώστε να κατανοήσουν τα εργαλεία υπολογισμού των εξοικονομήσεων και να αξιολογήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας