Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα (31)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 22/4/2024
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) ως προς το πρότ...
TUV HELLAS
E-Learning 22/4/2024
Το εν λόγω σεμινάριο έχει δύο μέρη: Στo Α΄ μέρος, το οποίο αφορά τόσο τους Εσωτερικούς όσο και τους Επικεφαλής Επιθεωρητές, παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 14001 σύμφωνα με την νέα έκδοση του 2015. Παρουσιάζονται, τέλος, οι...
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Live E-Learning 22/4/2024
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Χορηγοί ενότητας
E-Learning 24/4/2024
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της νέας έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017. Η Διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της Τεχν...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
E-Learning 25/4/2024
H TÜV AUSTRIA Academy και το SBC Greece, παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίηση Υλικών Κατασκευών. Νομοθεσία, Εργαλεία, μεθοδολογία και κρισιμότητα σε θέματα πιστοποίησης...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 28/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
Live E-Learning 28/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
Live E-Learning 30/4/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στα θέματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά ένας επαγγελματίας εμπλεκόμενος με τα τρόφιμα, με τελική απόρροια την καλύτερη διαχείριση προβλημάτων και καταστάσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανία...
Skills Hub
Live E-Learning 9/5/2024
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το νέο πρότυπο 45001:2018, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας &...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 9/5/2024
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών, τα οποία θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG ώστε να βοηθήσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις...
TUV AUSTRIA ACADEMY
E-Learning 13/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στο προσωπικό των επιχειρήσεων και οργανισμών τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται για την κατανόηση και εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας (sustainability), με βάση τα πρότυπα ESG (environment...
projectyou
E-Learning 20/5/2024
Το εν λόγω σεμινάριο έχει δύο μέρη: Το πρώτο μέρος, αφορά τόσο τους Εσωτερικούς όσο και τους Επικεφαλής Επιθεωρητές, γίνεται περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2018 καθώς και των νομοθετικών αρχών που το πλαισιώνουν. Παράλληλα...
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Live E-Learning 21/5/2024
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 37001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος...
TUV AUSTRIA ACADEMY
E-Learning 22/5/2024
Το σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την περιβαλλοντική διαχείριση ενός εργοταξίου. Μέσα από συνεκτικές παρουσιάσεις, ομαδικές συζητήσεις και ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη σχετική με τα εργοτάξια περιβαλλοντική νομοθεσία, τι...
projectyou
E-Learning 24/5/2024

HACCP_ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

E-Learning
24/5/2024
Στόχος & Περιεχόμενα Το σύστημα H.A.C.C.P είναι καθιερωμένο στον αγροδιατροφικό τομέα ως προϋπόθεση λειτουργίας των μονάδων παραγωγικών και μη που διαχειρίζονται τρόφιμα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση βασικών αρχών υγιεινής και προστασίας των...
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
E-Learning 28/5/2024
Στόχος της πρώτης ενότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου FSC® Chain of Custody....
TUV AUSTRIA ACADEMY
E-Learning 3/6/2024
Η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, διεθνείς, εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για να...
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
E-Learning 10/6/2024
Το μάθημα πραγματεύεται τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχο έχει την ανάλυση των τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που διέπουν την παραγωγή ενέργειας, ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 10/6/2024
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 10/6/2024
Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις έννοιες της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενεργειακής διαχείρισης. Περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες, απαιτήσεις και στόχοι για μια επιτυχημένοι περιβαλλοντική πολιτική καθώς και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα....
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Live E-Learning 13/6/2024

ISO 27001:2022 - IT SECURITY

Live E-Learning
13/6/2024
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές, καθώς και αναλυτικές Διαδικασίες, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσια...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
E-Learning 25/6/2024
Αυτό το μάθημα θα καλύψει όλες τις πτυχές της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (μονάδες επεξεργασία υγρών αποβλήτων – ΜΕΥΑ), καθώς και βασικά θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και τη συντήρησης των σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξε...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001:15, την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:15, την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Total Quality Management (TQM)

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση πάνω στις βασικές αρχές και λειτουργίες της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας καθώς και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων για τους οποίους η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, αναλύεται η εφαρμογή του προτύπου ...
HELLAS NETWORK
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Οι απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος! Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος και μας αφορά όλους! Στον συγκεκριμένο κύκλο διαλέξεων, ο εκπαιδευόμενος θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις...
HELLAS NETWORK
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός του σύγχρονου καλλιεργητή με όλες τις γενικές και ειδικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια, συλλογή, μεταποίηση και εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών...
StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Με την συμμετοχή του ο κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει την Τεχνική Νομοθεσία του προτύπου ΕΛΟΤ HD60364 και του προτύπου IEC EN62446 και να μπορεί να αναζητά περαιτέρω πληροφορίες εντός των προτύπων. Να συνδυάζει τα πρότυπα μεταξύ τους...
StartLearn

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και παραμείνετε ενημερωμένοι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια! Παρακολουθήστε τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις μέσω των e-learning εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εκπαιδευτείτε εξ αποστάσεως από διακεκριμένους καθηγητές και ενισχύστε τις γνώσεις και το βιογραφικό σας. Ενημερωθείτε με online σεμινάρια για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένα στο πρότυπο ISO και σε οτιδήποτε αφορά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εμβαθύνετε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας καθώς και στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Υγρών Αποβλήτων.