Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 22301:2019 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
15/06/2023 έως 16/06/2023
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
28/08/2023 έως 29/08/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 16/06/2023
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 29/08/2023

Εισηγητής

Αναστάσιος Ναούμ, Κωνσταντίνος Βίλλιος, Ζαφείρης Κόβρας

Σε ποιους απευθύνεται

- Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
- Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity)
- Εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικοί επιθεωρητές. Επίσης θεωρείται ότι ήδη έχουν συγκεκριμένη επίγνωση και εμπειρία σε θέματα Επιχειρηματικής Συνέχειας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 22301).

Περιεχόμενα
- Εισαγωγικά σχόλια
- Επιχειρηματική συνέχεια
- Απειλές (threats), Ευπαθή σημεία (Vulnerabilities), Βλάβες και Ζημιές (Harms & Damages)
- Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας
- Το πρότυπο (ISO 22301). Το πλαίσιο διαχείρισης κατά ISO 22301. Η καλύτερη πρακτική προσέγγισης κατά ISO 22301
- Η αξία της επιχειρηματικής συνέχειας για ένα οργανισμό.
- Όροι και Ορισμοί
- Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management): Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis), Αντιμετώπιση Κινδύνων (Risk Treatment), Παρακολούθηση Κινδύνων (Risk Monitoring), Βελτιστοποίηση Κινδύνων (Risk Optimization) και η προκύπτουσα Ανάλυση Επιχειρηματικής Επίπτωσης (Business Impact Analysis)
- Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Σύμφωνα με το ISO 22301

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.