Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2018

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Καμανατζής Ευάγγελος

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων.
 • DSPU, Specialist Postgraduate Diploma in Economic and Management Sciences.
 • Master of Science in Business Economic and Management.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 • Εργασία σε πληθώρα εργασιών, σε πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις επανδρώνοντας διαφορετικές θέσεις πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανώτερης και ανώτατης διοίκησης.
 • Ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων αδιάκοπα από το 1997, κάτοχος διαπίστευσης ΕΟΠΕΠ.
 • Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και νομοθετικών απαιτήσεων, επιθεωρήσεις 2ου-3ου  μέρους σε πλήθος επιχειρήσεων-οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 10002, ISO 50001, ISO 14064 κα.
 • Επικεφαλής επαληθευτής ETS.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, σε Υπεύθυνους Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υπεύθυνους Συντήρησης& Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, συμβούλους ανάπτυξης ΣΔΕ, αλλά και Υποψήφιους Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΕ.

Σκοπός

Στοχεύει σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2018.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

 • οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας,
 • η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης,
 • οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας βάσει του ISO50001,
 • η σχέση του ISO 50001 με το ISO14001 και άλλα σχετικά πρότυπα.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προ-γράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός & τα συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του ISO50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων:

 1. τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
 2. τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές
 3. την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους,
  ενώ λαμβάνουν χώρα case studies για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TUV AUSTRIA ACADEMY.

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.