Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κοντογιάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Μιχαλακέλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στο έργο Operational Excellence in Manufacturing. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν σε βάθος, αλλά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, αρχές και εργαλεία που θα υποστηρίξουν τις εταιρίες/οργανισμούς στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον που θα συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα «Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» (HSE Management) αποτελείται από 7 διδακτικές ενότητες που παρουσιάζονται και αναλύονται σε 13 τηλεδιαλέξεις διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη (33 ώρες συνολικά).

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι:
1. Εισαγωγή στη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας (Introduction to HSE Management).
2. Ο ρόλος της Ηγεσίας (Leadership Commitment).
3. Κατανοώντας τους κινδύνους και τις επιπτώσεις (Understanding Risks and Impacts).
4. Διαχείριση των κινδύνων και των επιπτώσεων (Managing Risks and Impacts).
5. Οργανωσιακή Μάθηση (Learning from Events).
6. Συστήματα Διαχείρισης και Κουλτούρα Ασφαλείας.

Βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες που παρουσιάζονται:
• Το όραμα για μηδενικά ατυχήματα (The Zero Accident Vision)
• KPIs for HSE & Sustainability
• Ηγεσία (Leadership Commitment)
• Συμπεριφορική Προσέγγιση - Behavior-Based Safety (BBS)
• Occupational Risk Assessment- Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
• Μελέτη HAZOP
• Μελέτη ATEX
• Εντοπισμός Περιβαλλοντικών Πτυχών
• Lock Out -Tag Out (LOTO)
• Ηλεκτρική Ασφάλεια (Electrical Safety)
• Πρώτες βοήθειες (First Aid Program)
• Προστασία ακοής (Hearing conservation)
• Προστασία αναπνοής (Respiratory protection)
• Διαχείριση χημικών ουσιών (Chemical protection)
• Χώροι περιορισμένης πρόσβασης (Confined space)
• Προστασία από πτώσεις (Fall protection)
• Απομόνωση εξοπλισμού (LOTO)
• Ασφάλεια εξοπλισμού (Machinery safety)
• Ασφάλεια αποθήκης (Warehouse safety)
• Προγράμματα Βιομηχανικής Ασφάλειας (Process Safety)
• Κρίσιμος Εξοπλισμός υπό Πίεση (Critical Pressure Equipment)
• Επικίνδυνες Ουσίες (Hazardous Substances)
• Διαχείριση Αμμωνίας
• Πυρασφάλεια (Fire Prevention)
• Διαχείριση Εξωτερικών Συνεργείων και Άδειες Εργασίας (Permits to Work)
• Διαχείριση Ενέργειας (Energy Conservation)
• Διαχείριση Υδάτινων Πόρων & Αποβλήτων (Water & Waste Management)
• Διαχείριση Αλλαγών (Management of Change)
• Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων (Emergency Management)
• Ανάλυση και Διερεύνηση Συμβάντων (Accident Analysis)
• Εισαγωγή στα συστήματα Διαχείρισης: ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001
• Κουλτούρα Ασφάλειας (Safety Culture)

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 19/02/2024 έως 13/03/2024

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 13 εβδομάδων (33 ώρες) με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming) που πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας.

Το συνολικό κόστος φοίτησης για το πρόγραμμα είναι 550 ευρώ. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι εφάπαξ ή σε 2 δόσεις. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Συμμετοχής

550€ εφάπαξ ή σε 2 δόσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.