Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Π. Κοντογιώργος
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ)

Σκοπός

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις έννοιες της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενεργειακής διαχείρισης. Περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες, απαιτήσεις και στόχοι για μια επιτυχημένοι περιβαλλοντική πολιτική καθώς και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα. Ειδική αναφορά γίνεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων. ∆ιδάσκονται οι βασικές αρχές και σημασία της διαχείρισης ενέργειας όπου αναλύονται οι τρόποι και τα εργαλεία για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτιστοποίησης του κόστους ενέργειας, τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Περιγράφονται επίσης οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ενεργειακή επιθεώρηση καθώς και την πιστοποίηση ISO 14001 και ISO 50001.

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες καθορίζουν την νομοθεσία και προδιαγράφουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες απαραίτητες για όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σχέδια και επενδύσεις, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η διαχείριση ενέργειας είναι βασικό στοιχείο για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ η ζήτηση ενέργειας επηρεάζει τις τιμές και τις εκπομπές ρύπων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

  • Κατανόηση της σημασίας των περιβαλλοντικών πολιτικών και της διαχείρισης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Περιγραφή και τεκμηρίωση της κλιματικής αλλαγής.
  • Απαρίθμηση και ανάλυση δράσεων και στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών θερμοκηπίου στις διάφορες χώρες.
  • Αποτίμηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ και δυνατότητα χρήσης δικαιωμάτων ρύπων
  • Περιγραφή και σύγκριση των βασικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα
  • Εστίαση στην ελληνική νομοθεσία και ανάλυση των υποχρέωσεων της χώρας ως προς την επίτευξη των στόχων
  • Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συνδυασμός τους με τις βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας
  • Σύγκριση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων ISO και ικανότητα προετοιμασίας απόκτησής τους
  • Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης ενέργειας και εφαρμογή μεθοδολογιών από προηγούμενες ενότητες

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση ενέργειας
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κλιματική αλλαγή – Πρωτόκολλο Κιότο
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών – Πλαίσιο και μηχανισμοί – Εφαρμογή στην Ελλάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής – Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Νομοθεσία
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ∆ιαχείριση ενέργειας – ∆ιαδικασίες και βήματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ενεργειακή επιθεώρηση – Πιστοποιήσεις ISO
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μελέτες περιπτώσεων

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται παραδείγματα στις πρακτικές ενότητες και ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαδικασίες και τα βήματα για τη σωστή ενεργειακή διαχείριση και περιβαλλοντική πολιτική.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.