Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

Μετρήσεις & Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών (Instrumentation)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνίτες οργάνων και όλο το τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται με την επιλογή, εγκατάσταση, βαθμονόμηση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού σε θέματα βιομηχανικών μετρήσεων και ελέγχου διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα:

Σε επίπεδο γνώσεων:
• Να κατανοήσουν τις αρχές του αυτομάτου ελέγχου και να μπορούν να εξηγήσουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της ακρίβειας της μέτρησης στη διεργασία
• Να γνωρίζουν τις μονάδες μέτρησης των βασικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες
• Να είναι σε θέση να περιγράψουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μετρητικών οργάνων πίεσης, θερμοκρασίας, ροής και στάθμης
• Να γνωρίζουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος εγκατάστασης στην ορθή λειτουργία των μετρητικών οργάνων καθώς και τα συνηθέστερα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την εγκατάσταση
• Να κατανοήσουν τη δομή της εκάστοτε μετρητικής διάταξής και να διαχωρίζουν τα επί μέρους στοιχεία της
• Να γνωρίζουν τη βασική ορολογία των μετρήσεων
• Να μπορούν να απαριθμήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεταδοτών σήματος (transmitters) έναντι του DirectWiring
• Να γνωρίζουν την αναγκαιότητα και τις διαδικασίες βαθμονόμησης ενός οργάνου
• Να αναγνωρίζουν τις βοηθητικές και ελεγχόμενες μεταβλητές και τους τύπους των ελεγχόμενων συστημάτων
• Να κατανοήσουν τις διαφορές ελέγχου ανοικτού & κλειστού βρόχου
• Να είναι σε θέση να διατυπώσουν τις βασικές διαφορές feedback και feedforward control
• Να μπορούν να εξηγήσουν τη σημασία της P, I και D δράσης του ελεγκτή και
• Να μάθουν τη χρήση και την επίδραση τους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
• Να είναι σε θέση να επιλέξουν το κατάλληλο μετρητικό όργανο αναλόγως της φύσης της διεργασίας
• Να αποφεύγουν συνήθη λάθη εγκατάστασης μετρητικών διατάξεων
• Να μπορούν να συνδέσουν τις μετρητικές διατάξεις με συστήματα αυτοματισμού ανώτερου επιπέδου (PLC, Controllers?)
• Να μπορούν να συνδεσμολογήσουν ένα 4-20mA βρόχο
• Να μπορούν να σχεδιάσουν το block διάγραμμα μιας διεργασίας και να επισημαίνουν το setpoint, το σήμα μέτρησης, το σφάλμα, τις διαταραχές και την έξοδο του συστήματος
• Να μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη διορθωτική δράση (P,I,D) και το βαθμό επίδρασής της στο σύστημα
• Να μπορούν να κάνουν βασικές PID ρυθμίσεις

Σε επίπεδο στάσεων:
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα καλών πρακτικών εγκατάστασης και διαχείρισης μετρητικών διατάξεων με σκοπό την αξιοποίηση σημάτων απαλλαγμένων από θορύβους και παρεμβολές
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνικών προηγμένου ελέγχου διεργασιών
• Να εξοικειωθούν με την ορολογία του αυτομάτου ελέγχου και να την χρησιμοποιούν σωστά
• Να δοθούν κίνητρα για περαιτέρω προσωπική ενασχόληση με το αντικείμενο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στις Μετρήσεις
• Μετρήσεις Μεταβλητών Βιομηχανικών Διεργασιών
• Μεγέθη αναφοράς
• Το σύστημα S.I.
• Αναλογικές - Ψηφιακές Μετρήσεις
• Γενικά στοιχεία για τους μετατροπείς (χαρακτηριστικά λειτουργίας)
• Πηγές σφαλμάτων αισθητηρίων οργάνων
• Πρότυπα βιομηχανικά συστήματα
• Βρόχοι 4 – 20mA

Μετρήσεις Πίεσης
• Γενική θεωρία
• Κλίμακες μέτρησης πίεσης
• Μέθοδοι μέτρησης πίεσης
• Συνήθεις ανιχνευτές πίεσης
• Διαφορικοί μεταδότες πίεσης
• Μετρητές τάσης (Strain Gauges)
• Χωρητικοί μετρητές (Capacitance Capsules)
• Η επίδραση του περιβάλλοντος εργασίας
• Αστοχίες και προβλήματα
• Επιλογή – Εγκατάσταση μετρίσιμων οργάνων πίεσης

Μετρήσεις Ροής
• Γενική θεωρία. Ορισμοί. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό παροχής
• Μετρητικές διατάξεις ροής
• Μετρητές ροής Διαφορικής πίεσης (orifice, venturi…)
• Μετρητές ροής θετικής Μετατόπισης (piston, rotary vane…)
• Μετρητές ροής Ταχύτητας (turbine, electromagnetic, ultrasonic…)
• Μετρητές ροής Μάζας (coriollis…)
• Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Επιλογή Εγκατάσταση

Μετρήσεις Θερμοκρασίας
• Θεωρία – Μονάδες μέτρησης – Θερμοκρασίες αναφοράς
• Διάδοση της θερμικής ενέργειας – Θερμική αγωγιμότητα
• Μέτρηση της θερμοκρασίας
• Μηχανικά θερμόμετρα επαφής (διαστολής – διμεταλλικά…)
• Ηλεκτρικά θερμόμετρα επαφής. Σύγκριση. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
• Θερμοζεύγη (T/C). Αρχή λειτουργίας. Τύποι
• Χρωματικοί κώδικες. Χαρακτηρισμένα σφάλματα. Επιλογή T/C βάση διεργασίας
• Προστασία θερμοζευγών. Υλικά κατασκευής
• Καλώδια επέκτασης – μεταφοράς σήματος T/C
• Κανόνες ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας
• Θερμόμετρα αντίστασης – RTD. Pt – 100
• Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας α (R – T)
• Πίνακες μετατροπής αντίστασης – θερμοκρασίας
• Ανοχές – σφάλματα
• Τύποι – Δομή – Χαρακτηριστικά – Προστασία
• Συνδεσμολογίες (2,3,4 αγωγών)
• Πλεονεκτήματα έναντι (T/C)
• Χρήση μεταδοτών (transmitters). Πλεονεκτήματα έναντι Direct Wiring

Μετρήσεις Στάθμης
• Θεωρία
• Τύποι αισθητηρίων. Επιλογή κατάλληλου τύπου
• Μηχανικοί – ηλεκτρικοί μετρητές
• Μετρητές υπερήχων
• Μετρητές RADAR (Guided Wave – Through Air)
• Οδηγίες εγκατάστασης
• Μετρητές «Γ» ακτινοβολίας
• Χωρητικοί μετρητές
• Μετρητές αγωγιμότητας
• Έμμεση μέτρηση στάθμης με μετρητές πίεσης

Βαθμονόμηση των Οργάνων

Γενικά για τον Αυτόματο έλεγχο
• Η σημασία του αυτόματου ελέγχου Τύποι Ελεγχόμενων Συστημάτων
• Η έννοια της διεργασίας Ο έλεγχος των διεργασιών
• Η αναγκαιότητα του ελέγχου και η σημασία του στη διατήρηση σταθερής ποιότητας προϊόντος, στην αποδοτικότητα και την ασφάλεια.

Θεωρία ελέγχου
• Ελεγχόμενα συστήματα. Αυτορυθμιζόμενα και μη.
• Οι βρόχοι ελέγχου και η λειτουργία τους
• Βασικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για να υπάρχει έλεγχος διεργασιών (μέτρηση, σύγκριση, ρύθμιση)
• Κατανόηση εννοιών - Ορολογία
• Βασικές μεταβλητές που συνήθως ελέγχουμε στις βιομηχανικές διεργασίες
• Τύποι Ελέγχου, Πλεονεκτήματα:
o Χειροκίνητος vs αυτόματος έλεγχος αναδράσεως
o Έλεγχος ανοικτού βρόχου vs έλεγχος κλειστού βρόχου

Στοιχεία Βρόχων Ελέγχου και ISA συμβολισμοί
• Στοιχεία ενός βρόχου ελέγχου & λειτουργία τους: Μετρητικά Όργανα, Ελεγκτες, Τελικά Στοιχεία Ελέγχου
• Σήματα ρεύματος 4 - 20 mΑ& πλεονεκτήματα τους σε αντιστοιχία με τα άλλα ασθενή σήματα
• Τελικά στοιχεία ελέγχου, μέθοδοι λειτουργίας τους, επίδραση τους στο βρόχο ελέγχου και πιθανές εφαρμογές τους (παραδείγματα).
• Ορολογία & συμβολισμοί, Ανάγνωση & ερμηνεία σχεδίων P&ID's (Piping& InstrumentationDrawings)

Ελεγκτές, Αλγόριθμοι Ελέγχου και Ρυθμίσεις
• Τύποι ελεγκτών και διαφορές. Discrete, multistep και continuous.
• Γενικοί στόχοι στη ρύθμιση του ελεγκτή (controllerstuning)
• Βασικός μηχανισμό επίδρασης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενεργειών ελέγχου: Proportional (Αναλογική Δράση), Integral (Ολοκληρωτική Δράση), Derivative (Διαφορική Δράση)
• Παραδείγματα εφαρμογών που οι παραπάνω ενέργειες ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• Βασικές διαδικασίες ρύθμισης ελεγκτών.

Βρόχοι Ελέγχου Διεργασιών
• Λειτουργία και τις διαφορές μεταξύ του feedback και του feedforward ελέγχου
• Σύνθετοι τύποι ελέγχου: Cascadecontrol

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας