Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Sustainability Awareness & ESG for HR Professionals

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICAP Training Solutions
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη HR μικρών, μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε κλάδου,
 • Επιχειρηματίες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τη βιώσιμοτητα και το ESG, με έμφαση στους πυλώνες S-Social (κοινωνία) και G-Governance (εταιρική διακυβέρνηση),
 • Μέλη ΔΣ, διευθυντές τμημάτων και στελέχη στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τα θέματα βιωσιμότητας και ESG με έμφαση στους πυλώνες S-Social (κοινωνία) και G-Governance (εταιρική διακυβέρνηση).

Σκοπός

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη βιωσιμότητα και το ESG και να συμβάλλουν στην εφαρμογή τους στη στρατηγική και την κουλτούρα της επιχείρησης,
 • συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG στους πυλώνες Social (κοινωνία) και Governance (εταιρικής διακυβέρνησης),
 • αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν το νομοκανονιστικό πλαίσιο και τα πλαίσια αναφοράς και δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα και το ESG,
 • συμμετέχουν στη δημιουργία πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η επαγγελματική συμπεριφορά, η ισότητα ευκαιριών, η διαφορετικότητα, η συμπεριληψιμότητα και η καταπολέμηση της ψυχολογικής βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,
 • συμβάλλουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών επιχειρηματικής ηθικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων πολιτικών για την πρόληψη της διαφθοράς, της δωροδοκίας  και του whistleblowing,
 • συμβάλλουν στη διαδικασία ESG Reporting, αναγνωρίζοντας τα ουσιαστικά θέματα (material topics) που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική διακυβέρνηση,
 • αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους ενδιαφερόμενους (stakeholders)
 • συμβάλλοντας στη διατήρηση της συμμετοχικότητάς τους,
 • περιγράφουν παραδείγματα greenwashing και bluewashing.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στον ρόλο που διαδραματίζουν και στη συμβολή τους στην επιτυχημένη δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας και στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας και κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στον οργανισμό. Σήμερα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις είναι να θέσουν στόχους για το Περιβάλλον (Environment), τη σχέση τους με την Κοινωνία και τους εργαζόμενους (Social) και τη διασφάλιση ηθικής επιχειρηματικότητας μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance), που αποτελούν τους πυλώνες ESG. Με τη συμμετοχή και την κινητοποίηση όλου του οργανισμού στη διαμόρφωση αυτών των στόχων, επιτυγχάνεται ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, οι εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουν και λαμβάνουν αξία από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Το αποτέλεσμα για τον οργανισμό είναι ότι ενισχύεται η δέσμευση και η αυτολογοδοσία των εργαζομένων, βελτιώνεται η διατήρηση των εργαζομένων και αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και η καινοτομία.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται οι επαγγελματίες HR να αποκτήσουν πρακτική γνώση με παραδείγματα και πραγματικές μελέτες περιπτώσεων ώστε να αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το νομοκανονιστικό πλαίσιο και να χρησιμοποιούν τα πρότυπα αναφοράς και δημοσιοποίησης ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός Sustainability & ESG Report. Επιπλέον είναι απαραίτητο να συμβάλουν στη δημιουργία πολιτικών που αφορούν στους εργαζόμενους και την εταιρική διακυβέρνηση με στόχο οι πολιτικές αυτές να ενσωματωθούν στο αξιακό σύστημα -στο dna όπως λέμε- του οργανισμού.

Ήδη μέσα στο έτος 2024 εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και το πρότυπο European Sustainability Reporting Standard (ESRS) για τις εισηγμένες εταιρείες με υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν το Sustainability & ESG Report τους το 2025. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακολουθούν στην υποχρέωση έκδοσης Sustainability & ESG Report οπότε είναι απαραίτητο να προετοιμάζονται για αυτή την αλλαγή. Επιπλέον, όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση συνεργάζεται με οποιαδήποτε σχέση με μια εισηγμένη εταιρεία είναι απαραίτητο για να μπορεί  να διατηρήσει ή να αναπτύξει τη συνεργασία αυτή, να προχωρήσει σε δράσεις και στόχους για τη βιωσιμότητα και το ESG.

 Περιεχόμενα προγράμματος

 • Ευρωπαϊκοί στόχοι για τη Βιωσιμότητα και το ESG
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη, ESG και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Νομοκανονιστικό Πλαίσιο και Πλαίσια αναφοράς και δημοσιοποίησης πληροφοριών
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για το Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Κώδικας δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς
  • Ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα και συμπεριληψιμότητα (Diversity, Equity, Inclusion)
  • Καταπολέμηση βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
  • Παιδική ή αναγκαστική εργασία
  • Whistleblowing
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών
  • Ανθεκτικότητα και ευεξία στο χώρο εργασίας
  • Ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή  πολιτικών επιχειρηματικής  ηθικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Πολιτική πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
  • Πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας
  • Πολιτική χορηγιών και δωρεών
  • Πολιτική δώρων και φιλοξενίας
  • Πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Διαδικασία ESG Reporting και ο ρόλος του HR
  • Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων (Material Topics)
  • Διαχείριση Ενδιαφερομένων (Stakeholders)
  • Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality and Double Materiality Analysis)
  • Δόμηση ενός ESG Report
  • Έννοιες και παραδείγματα Greenwashing και Bluewashing

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 18 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.