Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

MAINTENANCE MANAGEMENT - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος,,
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Τεχνικών Διευθύνσεων Βιομηχανιών, Τραπεζών, Νοσοκομείων και λοιπών Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:

 • Καθορίζουν τα Κέντρα εργασιών Συντήρησης
 • Σχεδιάζουν το Σύστημα Ροής Πληροφοριών απο τη λήψη της αίτησης Συντήρησης μέχρι την υλοποίηση - αξιολόγηση
 • Τηρούν τα απαραίτητα αρχεία σε δομημένο Σύστημα Αρχειοθέτησης
 • Κωδικοποιούν κατάλληλα τον εξοπλισμό σε σύνδεση με ανταλλακτικά - accessories
 • Υιοθετήσουν Αποδοτικά Μοντέλα και Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης
 • Εξοικειωθούν με τις αρχές και τα βασικά οφέλη της προσέγγισης RCM (Reliability Centered Maintenance) που ενισχύουν την αξιοπιστία του Συστήματος Συντήρησης
 • Εξοικειωθούν με τις αρχές της Στατιστικής (Διαγράμματα Ελέγχου) που συνδέουν το Σύστημα Συντήρησης με την Ποιότητα
 • Προγραμματίζουν, υλοποιούν και επιθεωρούν τις εργασίες Συντήρησης
 • Κοστολογούν τις εντολές εργασιών συντήρησης
 • Αξιολογούν την Αποδοτικότητα του Συστήματος Συντήρησης
 • Εντοπίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν ενέργειες βελτίωσης του Συστήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι οργανωτικές δομές, τα βασικά δεδομένα, τα απαραίτητα αρχεία, η μεθοδολογία ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία προκειμένου να σχεδιασθεί και να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων ή να βελτιωθεί το υπάρχον.

Το Σύστημα αυτό:

 • Βελτιώνει τη ροή των πληροφοριών που αφορά στις ειδοποιήσεις (γνωστοποιήσεις) των βλαβών, στον προγραμματισμό και απολογισμό των εντολών συντήρησης και εξασφαλίζει με τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Τηρεί και παρέχει πολύτιμα ιστορικά, οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία για τον εξοπλισμό και τις λειτουργικές περιοχές των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των συνεργείων, των τεχνικών και των ανταλλακτικών
 • Παρακολουθεί τις εγγυήσεις και τα συμβόλαια συντήρησης του εξοπλισμού

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές έννοιες Συντήρησης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
Στρατηγικές Συντήρησης (Διορθωτική, Βελτιωτική, Προληπτική)

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σταθεροποίηση - Βελτίωση ικανότητας Διεργασιών με χρήση Statistical Process Control και Design of Experiments
Δοκιμές μετά τη Συντήρηση (Post Maintenance Testing)
Ασφάλεια και Συντήρηση

Γ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συλλογή δεδομένων υποχρεωτικών Δράσεων Ελέγχων και Συντήρησης
Συλλογή υπάρχοντος ιστορικού βλαβών
Εντοπισμός των κυρίων αιτίων βλαβών
Ανάλυση αδύνατων σημείων
Τυπικά εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων
Μητρώο εξοπλισμού προς Συντήρηση
Μητρώο ανταλλακτικών ανά Μηχανή
Μητρώο κρίσιμων ανταλλακτικών για τοπική φύλαξη
Χρόνοι εκτός λειτουργίας
Ιστορικά στοιχεία βλαβών εξοπλισμού και Λειτουργικών περιοχών
Κοστολόγηση εντολών Συντήρησης
Κόστος προληπτικής Συντήρησης εξοπλισμού
Συμβόλαια Συντήρησης (Service contracts)
Μητρώο εξοπλισμού και εξαρτημάτων εντός εγγύησης (warranty)
Σύστημα 5S

Δ. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Δράσεις Πρωτοβάθμιας Προληπτικής Συντήρησης και Ελέγχου
Δράσεις με προγραμματισμένο machine downtime
Εσωτερική Συντήρηση vs Εξωτερικά συνεργεία
Στρατηγική Συντήρησης Run-to-failure (breakdown Maintenance)
Βήματα Προγράμματος Διορθωτικής Συντήρησης
Δείκτες Διορθωτικής Συντήρησης
Στρατηγική συντήρησης Preventive (scheduled) Μaintenance (PM)
Βήματα Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης
Δείκτες Προληπτικής Συντήρησης
Μαθηματικά Μοντέλα
Στρατηγική Συντήρησης Predictive Μaintenance (PdM)
Στρατηγική Συντήρησης Reliability-centered maintenance (RCM)
Δείκτες Αποτελεσματικότητας
Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Στρατηγικών
Αναλογία Συντήρησης Χειριστού Vs Τμήματος Συντήρησης με στόχο την Αριστοποίηση του Κόστους

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Εγκαταστάσεις
Κέντρα Εργασίας Συντήρησης
Εξωτερικοί συνεργάτες
Αποθήκες ανταλλακτικών
Απαιτήσεις διασυνδεσιμότητας με ERP

ΣΤ. ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Λειτουργικές Περιοχές
Εξοπλισμοί
Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών Συντήρησης (Μaintenance Βill Οf Μaterials)
Ανταλλακτικά με Equipment life cycle
Λίστες εργασιών Συντήρησης (task lists)
Κωδικοποίηση εξοπλισμών – συνδέσεις με πάγια και υλικά
Συστήματα Καταλόγων (catalog systems) Συντήρησης

Ζ. COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS
Τυπικές Λειτουργίες
Master Data
Εντολές Επισκευών / Συντήρησης (Work orders)
Διαχείριση Ουρών (queue management)
Προγραμματισμός (Schedule Οverviews)
Διαχείριση Προσωπικού (Personnel management)
Προγραμματισμός Απενεργοποίησης Εξοπλισμού (Equipment downtime planning)
Κοστολόγηση (Cost accounting)
Διαχείριση Υλικών (Material management)
Ιστορικά Δεδομένα
Διαχείριση Προμηθευτών και εξωτερικών Συνεργείων (Outsoucing management)
Κατάλογοι (Catalogues)
Αναφορές Βάρδιας
Βασικοί Δείκτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:
- Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
- Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
- Εφαρμογή προγραμματισμού, παρακολούθησης και κοστολόγησης
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Τρόπος παρακολούθησης
To Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον Εισηγητή και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται στην εκπαιδευτική αίθουσα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας