Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Οικονομικό Πακέτο 'WEB DEVELOPMENT' Περιλαμβάνει τα προγράμματα: Javascript, Jquery, Php, Mysql, Ajax)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Περιγραφή σεμιναρίου

Επαγγελματικό τμήμα εξειδίκευσης στο Web Development. O σπουδαστής αποκτά πλήρη κατάρτιση και εξειδίκευση ώστε να αναπτύσσει ιστοσελίδες στο Internet. Για το σκοπό αυτό διδάσκονται οι απαραίτητοι κώδικες – γλώσσες προγραμματισμού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Javascript
>Eισαγωγή
>Δηλώσεις
>Σχόλια
>Μεταβλητές
>Συγκρίσεις
>Τελεστές
>If...Else
>Switch
>Popup Boxes
>Functions
>For Loop
>While Loop
>Break Loops
>For...In
>Events
>Try...Catch
>Special Text
>Guidelines

jQuery
>Εγκατάσταση του JQuery και Σύνταξη
>JQuery Selectors
>JQuery Events
>JQuery Effects (Hide, fade, Slide, Animate, Stop, CallBack)
>JQuery HTML (Get, Set, Add, Remove, Css, Dimenstions)
>JQuery Filtering και Traversing

PHP &MySQL
>Εισαγωγή στη δομή της PHP
>Έλεγχος ροής (conditions and branches)
>Βρόγχοι (loops)
>Παράμετροι και πίνακες (variables and arrays)
>Αλφαριθμητικά (strings).
>Λειτουργίες (functions)
Βάσεις δεδομένων MySQL
>Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
>Δημιουργία βάσης δεδομένων
>Αλλαγές στη βάση δεδομένων
>Διαχείριση της βάσης δεδομένων
Ανάπτυξη εφαρμογών με PHP και MySQL
>Querying a database
>Previous and Next Browsing
>Inserts, Updates, and Deletes

AJAX
>Εισαγωγή – Παραδείγματα
>Δημιουργία αντικειμένου
>Αποστολή αιτήματος στο server
>Server Response
>ReadyState
>Ajax και PHP
>Ajax και XML

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΑΡΟΧΕΣ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1 (με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Ειδικές τιμές σε φοιτητές ή ανέργους
• Δωρεάν Σημειώσεις
• Ολιγομελή τμήματα
• Δωρεάν επαναπαρακολούθηση του σεμιναρίου εντός ενός έτους
• Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος 0,45% του ΛΑΕΚ
-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ώρες - Μπορείτε να επιλέξετε και μεμονωμένα σεμινάρια αν επιθυμείτε

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.