Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Η εφαρμογή της μεθόδου Root Cause Analysis (RCA) – στην επίλυση προβλημάτων συντήρησης

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ
27/11/2023 έως 29/11/2023
16 ώρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18/12/2023 έως 19/12/2023
16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που από τη θέση τους καλούνται να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή κινδύνους. Ειδικότερα απευθύνεται στους προϊστάμενους μηχανικούς και εργοδηγούς της Συντήρησης και Λειτουργίας των εργοστασίων, σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατάκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη διενέργεια ανάλυσης των ριζικών αιτίων των αστοχιών που αντιμετωπίζει ο Η/Μ εξοπλισμός. Η μέθοδος εξειδικεύεται στην εντόπιση των αιτιών των αστοχιών του εξοπλισμού, με σκοπό την ριζική θεραπεία τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σύντομη περιγραφή της μεθόδου RCA και της διδασκαλίας
Η Ανάλυση Ριζικού Αιτίου είναι ένα εργαλείο λογικής που εφαρμόζεται με σκοπό τη ριζική επίλυση προβλημάτων, μέσω της ανίχνευσης των αιτιών που τα προκαλούν. Η λογική στην οποία στηρίζεται είναι απλή. Εξαλείφοντας το αίτιο αντί του συμπτώματος, πετυχαίνουμε ριζικές και μόνιμες λύσεις.
Το σεμινάριο αποτελεί ένα μεθοδολογικό οδηγό συλλογής και κριτικής ανάλυσης των δεδομένων που οδηγούν στις αστοχίες, από την ομάδα συντήρησης, ώστε να υλοποιηθούν οι σωστές ενέργειες οριστικής λύσης επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Αποτελεί έτσι συστατικό στοιχείο της Συντήρησης με κέντρο την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance) και της πολιτικής Συνεχούς Βελτίωσης του εξοπλισμού.
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραδίδει μια διαδικασία, που εγγυάται τη σωστή διενέργεια της έρευνας των αιτιών. Θα δοθεί η ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εφαρμόσουν την μέθοδο πάνω σε ένα δικό τους πρόβλημα προς επίλυση μέσα στην ομάδα. Μέσω της εκτέλεσης άσκησης ρόλων, οι μαθητές διδάσκονται πώς να εργάζονται ομαδικά ώστε διευκολύνουν την έρευνα.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
Μέρος Α

 • Σύντομη περιγραφή των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης των αιτιών (5 Why, Cause - Effect Diagram, Fishbone) και της φιλοσοφίας Συνεχούς Βελτίωσης (Kaizen).
 • Εισαγωγή στη θεωρία της μεθοδικής προσέγγισης των προβλημάτων και της Ανάλυσης Βασικού Αιτίου. Η μέθοδος ανάλυσης αιτίου - αποτελέσματος.
 • Ο σωστός ορισμός του προβλήματος κλειδί της διαδικασίας.
 • Το αξίωμα Αιτίας και Αποτελέσματος. Το Διάγραμμα Αιτιακής Αλυσίδας (Cause & Effect Charting).
 • Τα αίτια της αδυναμίας αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων.
 • Η αξία της κατάκτησης ομαδικού πνεύματος. Ο δεκάλογος της αποτελεσματικής ομάδας. Η τεχνική Brain Storming.
 • Η διαδικασία της Ανάλυσης Ριζικού Αιτίου κατά το πρότυπο RCA.
 • Τεχνικές ανάλυσης των αστοχιών και εκτίμησης κρισιμότητας.
 • Η φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης του εξοπλισμού.

Μέρος Β

 • Εργαστήριο με παραδείγματα από τον πραγματικό βιομηχανικό χώρο.
 • Εργαστήριο πάνω σε πραγματικά προβλήματα του εξοπλισμού.
 • Παιχνίδι ρόλων. Συντονισμός (facilitation) της ομάδας εργασίας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.