Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

Πρακτικό Σεμινάριο Εφαρμογής Ν.4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Applied Professional Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους αναθετουσών Αρχών που συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις Προμηθειών κλπ.)
Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με Δημόσιους Διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιάς σύμβασης, αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των Διαδικασιών Ανάθεσης - Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πτυχές του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων. Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των Διεργασιών τόσο των αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της Διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης.

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε διαφορετική ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α
Ο ν. 4412/2016: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον
Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών
Νομική Υπηρεσία
Αποφαινόμενα Όργανα
Προτυποποίηση Εγγράφων
Κατάρτιση
Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον
Σχέσεις με Αγορά
Προμηθευτές
Ενημέρωση
Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (αναθέτουσες Αρχές)
Τμήματα – Αρμοδιότητες
Αντικείμενα Προμηθειών
ΕΣΗΔΗΣ
Διασύνδεση με ERP
Προτυποποίηση Διαδικασιών
Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)
Παρακολούθηση Διαγωνισμών
Έγκαιρη Προετοιμασία
Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)
ΤΕΥΔ – ΕΕΕΣ
ΕΣΗΔΗΣ
Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης
Επικοινωνία με αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β
Το Αίτημα Προμήθειας
Προετοιμασία
Διαβούλευση με Αγορά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Προγραμματισμός Προμηθειών
Ανάληψη Δεσμεύσεων
Ετήσια - Πολυετής
Διαδικασίες Ανάθεσης
Κατάτμηση
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κριτήρια Ανάθεσης
Προετοιμασία Διακήρυξης
Πολυετείς Συμβάσεις
Δικαιώματα Προαίρεσης
Συμφωνίες – Πλαίσιο (39)
Τήρηση Περιβαλλοντικής - Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2)
Ενημέρωση Υποψηφίων (70)
Υπεργολαβία (58-131) - Δάνεια Εμπειρία (78)

ΜΕΡΟΣ Γ
Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας
Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση?)
Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση - Διαδικασία)
Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών
Σύγκρουση Συμφερόντων (24)
Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος
Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (104-105) (Δικαιολογητικά - Κοινοποιήσεις)
Ματαίωση Διαδικασίας (106)

ΜΕΡΟΣ Δ
Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά - Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
Εφαρμοστέο Δίκαιο (129)
Ολοκλήρωση (202)
Τροποποίηση - Μονομερής Λύση Σύμβασης (132-133)
Παρακολούθηση Σύμβασης
Παραλαβή Αγαθών - Υπηρεσιών
Επιτροπές Παραλαβής
Πρωτόκολλα Παραλαβής
Αυτοδίκαιη Παραλαβή
Ποινικές Ρήτρες (218)
Έκπτωση (203)

ΜΕΡΟΣ Ε
Δικαστική Προστασία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Ανοικτός Διαγωνισμός
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΑΕΠΠ (Σχόλια - Νομολογία)
Παρατηρήσεις - Συζήτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται
Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας