Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ψύξη & Θέρμανση, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 17024)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Ψύξη & Θέρμανση, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αφορά
Ενεργειακούς επιθεωρητές
Αρχιτέκτονες Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
Πολιτικούς Μηχανικούς
Μηχανολόγους
Ηλεκτρολόγους
Χημικούς Μηχανικούς
Μηχανικούς Περιβάλλοντος
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικους
Μελετητικά και τεχνικά γραφεία κτηριακών έργων
Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
Ένωση ξενοδόχων για περεταίρω κοινοποίηση στα μέλη τους που διατηρούν τεχνικά τμήματα συντήρησης.
Επαγγελματίες τεχνίτες και επιχειρήσεις μόνωσης

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:
Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδιαστικά πολύπλοκα θέματα μόνωσης.
Ο κατασκευαστής μηχανικός, έχει τη δυνατότητα να κοστολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες εργασίες του τεχνικού προσωπικού μόνωσης, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές που θέτουν τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και οι Κανονισμοί.
Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας και τη συμβατότητά της με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλαβής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που τα Πρότυπα ορίζουν.
Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα μοναδικό επαγγελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο της μόνωσης.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης και απονομής Πιστοποιητικού με τίτλο «Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης» σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024.

Η TUV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την παροχή πιστοποίησης στην ειδικότητα αυτή.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.

Αναγκαιότητα
Για τις τεχνικές εργασίες μόνωσης στα κτήρια, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.
Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών όπως: ενεργειακοί επιθεωρητές, μηχανικοί μελετητικών και τεχνικών εταιριών, μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου (Δήμων, Περιφέρειας, Στρατού, Νοσοκομείων, κλπ.) καθώς τα πρότυπα εμπεριέχουν ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή καταρτισμένου και πιστοποιημένου προσωπικού στην εκτέλεση εργασιών μόνωσης.
Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ιδιωτικών έργων από την Ε.Ε για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.), είναι υποχρεωτική η εφαρμογή πιστοποιημένων υλικών, συστημάτων και μεθόδων μόνωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση αναγκαία για τους μηχανικούς και τους τεχνίτες μόνωσης που δραστηριοποιούνται σε επιδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα μόνωσης κατοικιών όπως π.χ. το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», καθώς και για τους υπεύθυνους μηχανικούς συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλων ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, Ξενοδοχείων, Βιομηχανιών κλπ.

Το πρόγραμμα αφορά

 • Ενεργειακούς επιθεωρητές
 • Αρχιτέκτονες Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανολόγους • Ηλεκτρολόγους
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικους
 • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία κτηριακών έργων
 • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας
 • Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού – Νοσοκομείων
 • Ένωση ξενοδόχων για περεταίρω κοινοποίηση στα μέλη τους που διατηρούν τεχνικά τμήματα συντήρησης.
 • Επαγγελματίες τεχνίτες και επιχειρήσεις μόνωσης

Εκπαιδευτικό αντικείμενο
Στο πρόγραμμα κατάρτισης αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες μόνωσης, στεγανοποίησης & ξηράς δόμησης, για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και κανονισμούς.
Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλειοψηφία του τεχνικού κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται αρχειακό υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad και παρουσιάζεται η χρήση βοηθητικού software.

 

Θεματικές ενότητες προγράμματος:

1. Λειτουργικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων

1.1. Επίδραση της θερμομόνωσης στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων
1.2. Υγροθερμική συμπεριφορά δομικών στοιχείων και κτηριακή παθολογία

2. Εργασίες μόνωσης τοίχων και πιλοτής

2.1. Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
2.2. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με συστήματα ξηράς δόμησης
2.3. Χωρίσματα εσωτερικής τοιχοποιίας με συστήματα ξηράς δόμησης
2.4. Θερμομόνωση εξωτερικής διπλής τοιχοποιίας
2.5. Διατάξεις ηχομόνωσης από αερόφερτο ήχο

3. Εργασίες μόνωσης δωμάτων και στεγών

3.1. Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών – Βασικές αρχές
3.2. Θερμομόνωση και στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες
3.3. Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με θερμοπλαστικές μεμβράνες
3.4. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων
3.5. Θερμομόνωση και στεγανοποίηση κεραμοσκεπών
3.6. Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων
3.7. Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και εξωστών με υγρής επάλειψης μεμβράνες

4. Εργασίες μόνωσης δαπέδων και υπογείων

4.1. Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων
4.2. Θερμομόνωση και στεγανοποίηση περιμέτρου υπογείου
4.3. Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δαπέδου επί εδάφους – NZEB & Σεισμική μόνωση

5. Διαχείριση έργων μόνωσης

5.1. Αρχές υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
5.2. Διαχείριση επικίνδυνων & τοξικών υλικών
5.3. Διαχείριση εξοπλισμού
5.4. Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής
5.5. Συντήρηση κατασκευής
5.6. Κοστολόγηση έργων μόνωσης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας