Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

Εγκατάσταση Εξοπλισμού - Ποιοτικό Service

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών και Ελληνικών Επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως Διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα σε μεγάλες Διεθνείς και Ελληνικές Επιχειρήσεις όπως: Tosoh της Mitsubishi, Enel, Famar, Mefal Κύπρου, Bingo κλπ, για την Αξιολόγηση και Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας των Λειτουργιών Παραγωγής, Εγκαταστάσεων, Τεχνικών, Service και ευρύτερα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αθανάσιος Μπίκος,
Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία, σε Συστήματα MRP, WMS και Paperless Office, καθώς και στην παραμετροποίηση Συστημάτων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Παραγωγικό και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration) της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Στελέχη των Επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Υποδομών και επιπλέον έχουν την Ευθύνη για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του Service.

ΣΚΟΠΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  • Για κάθε επί μέρους περιοχή της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων και του Service θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου, προκειμένου να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες Βελτίωσης, ένα σημαντικό Εργαλείο για να αποτυπώσουν την παρούσα κατάσταση και να προχωρήσουν σε δράσεις Βελτίωσης
  • Θα εκπαιδευτούν στις βασικές Αρχές χωροθέτησης των Μηχανημάτων για ποιοτικότερη Εγκατάσταση στον Χώρο του Πελάτη
  • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος Διαδικασιών και Πολιτικών που πρέπει να αναπτύξουν για την εύρυθμη Λειτουργία της Διαχείρισης Προσφορών, Κοστολόγησης, Εγκατάστασης, Service και Προληπτικής Συντήρησης
  • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel, Εργαλείο Pareto ABC Analysis, προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στην Επίλυση προβλημάτων Απώλειας χρόνου Προσωπικού, μείωση φύρας και βελτίωση Παραγωγικότητας)
  • Θα τους δοθούν κατάλληλα Templates σε Ηλεκτρονική μορφή για να Διασφαλίζουν τον Έλεγχο Ποιότητας Εγκαταστάσεων και Service
  • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας για τον Προγραμματισμό του Προσωπικού σε καθημερινή βάση
  • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση Παραγωγικότητας κατά την Εγκατάσταση αλλά και κατά το Service
  • Θα τους δοθούν Εργαλεία για την Διαχείριση των Αποθεμάτων Ανταλλακτικών, ώστε να περιορισθούν δραστικά οι Ελλείψεις
  • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για την Ετοιμασία του Προϋπολογισμού και τη μηνιαία παρακολούθηση των Αποκλίσεων
  • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα έχουν δωρεάν υποστήριξη επί ένα έτος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας, στην Εφαρμογή των παραπάνω Εργαλείων στην πράξη, με προσαρμογή στις δικές τους ιδιαιτερότητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλύει βήμα προς βήμα τον τρόπο Κοστολόγησης των σχετικών Προσφορών, τον Σχεδιασμό του Έργου Εγκατάστασης και πώς αυτός συνδέεται με τις απαιτήσεις ενός Σύγχρονου Συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) που συμβάλλει καθοριστικά στην υψηλή Ποιότητα της Εγκατάστασης, στη Διατήρηση του Κόστους στα προβλεφθέντα επίπεδα, καθώς και στην Έγκαιρη Παράδοση του, που αποτελεί βασικό στοιχείο της ικανοποίησης του Πελάτη.

Στο σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται ο Σχεδιασμός, η Λειτουργία της Παροχής Service κατά τη φάση της Εγγύησης και πέραν αυτής και οι βέλτιστες Πρακτικές σε όλη τη ροή των Λειτουργιών από τον Σχεδιασμό της Συμφωνίας Service (SLA= Service Level Agreement), που αρχίζει με το τηλεφώνημα του Πελάτη μέχρι την Κοστολόγηση, τον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση και τον Απολογισμό από πλευράς Κόστους, Ποιότητας και Έγκαιρης Παράδοσης.

Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν ένα χάρτη πορείας προς τη βελτίωση της Ποιότητας, τη μείωση της Σπατάλης και τη διαμόρφωση ενός αναβαθμισμένου Συστήματος Διαδικασιών που οδηγεί στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και την Κερδοφορία της Εγκατάστασης και του Service.

Επιπλέον, μέσω Case Studies αναδεικνύεται η έννοια και η αξία της Μεθοδολογίας SIPOC, η οποία προσδιορίζει με σαφέστατο τρόπο ποια Δεδομένα πρέπει να αντλούνται από το ERP (Input), τι ακριβώς θα καταχωρείται από τους εμπλεκόμενους και τι είδους Αρχεία, Αναφορές και Δείκτες (KPI’s) θα παράγονται κατά την υλοποίηση του Έργου της Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Υποδομών, με αυτόματο τρόπο.

Ως Παραδείγματα Δεικτών μπορούμε να αναφέρουμε, το Επίπεδο Εξυπηρέτησης (Customer Service Level) σε σχέση με το SLA, την Απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντος και Πραγματικού Κόστους, τις καθυστερήσεις λόγω Έλλειψης Υλικών, το Customer Service Level των Προμηθευτών, τον Δείκτη Παραγωγικότητας Εργαζομένων στις Εγκαταστάσεις και το Service κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λήψη Αιτήματος Προσφοράς και Κοστολόγησης, με χρήση ERP ή Ελλείψει ERP, με κατάλληλα Εργαλεία που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας σε Excel
Πώς σχεδιάζεται ο Προϋπολογισμός Εγκαταστάσεων και Service
Σύγχρονα Mοντέλα Πρόβλεψης που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας και τα οποία δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες
Σύστημα Capacity Planning για τον Προγραμματισμό του Προσωπικού με χρήση Εφαρμογής που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας
Φύλλα Excel για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού
Τι περιλαμβάνει το Σύστημα των Ημερησίων, Εβδομαδιαίων και Μηνιαίων Αναφορών

2. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ SERVICE
Αποδοχή SLA – Κριτήρια
Αναλυτική Διεργασία βήμα προς βήμα από τη λήψη του τηλεφωνήματος Πελάτη μέχρι την Ολοκλήρωση του Service
Ανάλυση SIPOC για όλα τα βήματα και σύνδεση με τα απαιτούμενα Αρχεία, Βάσεις Δεδομένων και Βιβλιοθήκες του ERP
Διαδικασίες Παραλαβής στην Αποθήκη, Διαδικασίες Ετοιμασίας και Αποστολής Παραγγελιών Πελατών
Διαδικασίες Αγορών και Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ SERVICE
Χρησιμοποιούνται ακριβή Αρχεία για τον χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
Πώς γίνεται το Audit
Πώς γίνεται η σύνδεση χωρικών Δεδομένων με τον Προγραμματισμό, ώστε να μειώνονται οι μετακινήσεις Προσωπικού
Σύνδεση αιτήματος Βλάβης με Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης, ώστε να μειώνεται το Κόστος
Πώς δομούνται τα Αρχεία κατηγοριοποίησης Βλαβών με Φασεολόγια και Υλικά

4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έλεγχος κατά την παραλαβή των Ανταλλακτικών και των Υλικών
Πως συνδέονται οι κωδικοί του Προμηθευτή με τους κωδικούς της Εταιρείας
Τεχνική περιγραφή των Υλικών, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και να μη γίνονται λάθη
Δοκιμές Εξοπλισμού πριν την Παράδοση
Δομή Σχεδίου Ποιότητας και Ασφάλειας κατά την Εγκατάσταση και το Service (Εργαλεία σε Excel)
Αναφορές Ποιότητας

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ SERVICE
Σύστημα Μέτρησης του Συντελεστή Παραγωγικότητας του Προσωπικού
Σύστημα Αναφορών Κόστους Εγκατάστασης και Service
Γίνεται ABC ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων Βελτίωσης
Μέθοδος Ολικού Κόστους και Value Analysis
Τι Στοιχεία πρέπει να τηρούνται για τα Μηχανήματα και τα Λειτουργικά Συστήματα Πληροφορικής

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ SERVICE
Τα βασικά για την Παρακίνηση του Προσωπικού
Ο αυτοελεγχόμενος Τεχνικός
Μέθοδοι Παρακίνησης Προσωπικού – Πρακτικές Ασκήσεις

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εργαλείο ABC Analysis
Αξιολόγηση Συστήματος ERP (Check List 100 σημείων)
Σύγχρονα Εργαλεία Πρόβλεψης
Συστήματα Αναφορών Παραγωγικότητας, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
Εργαλεία για την παρακολούθηση Κόστους Υλικών
Εργαλεία καθημερινής Μέτρησης Παραγωγικότητας
Εργαλεία για την προληπτική Συντήρηση
Εργαλείο Συντήρησης, όπου καταγράφονται η Συχνότητα, το είδος της Συντήρησης, οι υλοποιημένες Συντηρήσεις και προκύπτει αυτόματα το Πρόγραμμα Συντήρησης
Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Εγκατάστασης και Service σε Excel
Προ της Διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα σταλεί στους συμμετέχοντες Check List, ώστε να εντοπισθούν τα σημεία που θα απαιτήσουν μεγαλύτερη εμβάθυνση μέσω Case Studies και Παραδειγμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται
Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εγκατάσταση Εξοπλισμού – Ποιοτικό Service"
Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της ABPM για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας