Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Digital Marketing

Master Digital Marketing Executive Camp Course

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
FUTURE BUSINESS SCHOOL

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Digital Marketing

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Business Owners who want to attract more customers online and really want to learn Practical Strategies right from Email Marketing to Advance PPC Marketing to grow their business.
If you are a Marketing Employee, I.T person, social media marketer, website or Graphic Designer, you can join this advance course & complement your skills with Digital Marketing.
If you are a Student or a Job Seeker, here comes a great opportunity to excel in the field of Digital Marketing. Start a Job or start your own Online Business.

ΣΚΟΠΟΣ

 The course is designed to get you to think like a digital marketing professional, and to give you experience with industry-relevant hands-on assignments and exercises. Central to the hands-on orientation of the course is a client project. You will work in a small group with a local company for their digital marketing efforts.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Digital marketing is an exciting area of marketing practice. In this course, we will cover the what, why, and how of major current approaches, including search engine optimization, website analytics, search and display ads, email marketing, social media, and online listening/monitoring.

Three key messages are woven into the coverage of those tactics.

  • First, you should establish habits for keeping up to date on emerging digital technologies relevant to business and to marketing.
  • Second, you should tie the use of digital marketing activities to business objectives.
  • Third, you should identify data sources that allow you to track performance for your digital marketing activities.

Course Modules:
M 01: Digital Marketing Fundamentals
M 02: Website Planning and Structure
M 03: Facebook Marketing for Business
M 04: Google Adwords and PPC Advertising
M 05: YouTube and Video Marketing
M 06: E-mail Marketing for Business
M 07: Lead Generation & Marketing Automation
M 08: eCommerce and Payment Gateway
M 09: Remarketing Strategies – Advanced Level
M 10: Google Plus for Business
M 11: LinkedIn and Twitter Marketing
M 12: Google Analytics and Webmaster Tool
M 13: Search Engine Optimization (SEO)
M 14: Affiliate Marketing & Google AdSense
M 15: Case Studies and Practical Assignments
M 16: Study Week & Final Examination

Module 1:
Digital Marketing Fundamentals
Section 01: Marketing v/s Sales
Section 02: Marketing Mix and 4 Ps
Section 03: What is Digital Marketing
Section 04: Inbound vs Outbound Marketing
Section 05: Content Marketing
Section 06: Understanding Traffic
Section 07: Understanding Leads
Section 08: Strategic Flow for Marketing Activities

Module 2: Website Planning and Structure
WWW Domains
Buying a Domain Website
Language & Technology
Core Objective of Website and Flow
One Page Website
Strategic Design of Home Page
Strategic Design of Products & Services Page
Strategic Design of Pricing Page Portfolio, Gallery and Contact Us Page
Call to Action (Real Engagement Happens)
Designing Other Pages
SEO Overview
Google Analytics Tracking Code
Website Auditing
Designing a WordPress Website

Module 3: Level – 1 Facebook Marketing Fundamentals
Profiles and Pages
Business Categories
Creating Facebook Pages
Page Info and Settings
Facebook Page Custom URL
Invite Page Likes
Featured Video Pin Post and Highlights
Insights Reports
Competitor’s Facebook Page Ban

Module 3: Level – 2 Facebook Ad Campaigns
Organic v/s Paid
Defining Ad Objective
Performance Matrix Ad
Components Designing
Creative Image
Facebook Ad Structure
Setting Up a Facebook Ad Account
Create Ad – Targeting Create Ad – Budgeting Create Ad – Creative Content and CTA Boosting Page
Posts Page Promotion
Video Promotion

Module 3: Level – 3 Facebook Advance Strategies
Facebook Business Manager
People, Pages, and Roles
Case Studies Practical Examples

Module 4: Level – 1 Google Adwords
Basics Understanding Adwords
Google Ad Types
Pricing Models
PPC Cost Formula
Ad Page Rank Billing and Payments
Adwords User Interface
Keyword Planning
Keywords Control
Practical Examples
Module 4: Level – 2 Google Adwords Intermediate
PPC, CPM, CPA
Other Measuring Tools
Bidding Strategy on Location
Bidding Strategy on Schedule
Bidding Strategy on Devices
Conversion Tracking

Module 4: Level – 3 Google Adwords Advanced Level
Remarketing Strategies
Remarketing Rules
Remarketing Tracking
Code Linking
Google Analytics
Designing Remarketing
Images Shared Budget

Module 5: Level – 1 YouTube Marketing Fundamentals
Video Flow
Google Pages for YouTube Channel
Verify Channel Webmaster Tool

Module 5: Level – 2 YouTube Marketing Advance
Channel Navigation
Managing Comments
Managing Messages
Real-Time Analytics

Module 5: Level – 3 Video Making for YouTube
How to make videos

Module 6: Level -1 Email Marketing
Content Writing
Email Machine
The Strategy Email Frequency
Why People Don’t Buy The Fuel
Re-Engagement Email Example – Buyer vs Consumer

Module 6: Level -2 Email Marketing Advance Level
Email Software and Tools
Email Campaigns

Module 7: Marketing Automation

Module 8 E-commerce and Payment Gateway

Module 9 : Re-Marketing Strategies
Re-Marketing Flow
Email Re-Marketing Strategy
Segmentation Re-Marketing Strategy
Facebook Re-Marketing
Google Adwords Re-Marketing

Module 10: Google Plus for Business

Module 11: LinkedIn, Twitter and Pinterest!

Module 12: Google Analytics and Webmaster Tool

Module 13: Search Engine Optimization
Understanding SEO
SEO Keyword Planning
Meta Tags and Meta Description
Website Content Optimization
Back Link Strategies
Internal and External Links
Optimizing Site Structure
Keywords in Blog and Articles
On Page SEO
Off Page SEO
Local SEO
Mobile SEO
eCommerce SEO
Optimizing with Google Algorithms
Using WebMaster Tool
Measuring SEO Effectiveness

Module 14: Affiliate Marketing and AdSense
Understanding Affiliate Marketing
Sources to Make Money Online
Selecting Affiliate Program
Google AdSense Account

Module 15: Case Studies and Practical Assignments
Digital Marketing Strategies for you.

Module 16: Final Examination

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 144 Hours | 3 Months
Course Language: Greek

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας