Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Management και Οργανική Ανασυγκρότηση της Συντήρησης

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΠΑΤΡΑ
25/06/2024 έως 27/06/2024
24 ώρες
ΒΟΛΟΣ
01/07/2024 έως 03/07/2024
24 ώρες
24 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 03/07/2024

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους της Συντήρησης και της Παραγωγής σε όλες τις βαθμίδες, από τον εργοδηγό μέχρι και τον διευθυντή. Αφορά το προσωπικό που ασκεί διοίκηση και καλείται να πάρει αποφάσεις αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των διεργασιών Συντήρησης.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην επιμόρφωση των τεχνικών στελεχών των επιχειρήσεων πάνω στη φιλοσοφία της προληπτικής συντήρησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την δρομολόγηση ενός πλάνου αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του τομέα Συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα δοθούν ισχυρά ερεθίσματα και παράλληλα τα κατάλληλα χρήσιμα διοικητικά και μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης της αλλαγής.

Επί μέρους Στόχοι του προγράμματος είναι με το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να είναι ενήμεροι για τα καθιερωμένα πρότυπα οργάνωσης της σχεδιαζόμενης συντήρησης και για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σ' αυτό το πλαίσιο.
 • Να αποκτήσουν θετική στάση στην ανάγκη για πρόοδο και βελτιωτική αλλαγή.
 • Να μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση τού οργανωτικού επιπέδου του τομέα Συντήρησης, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων συγκριτικής ανάλυσης και να δικαιολογήσουν την ανάγκη αναδιοργάνωσης και το εφικτό του εγχειρήματος.
 • Να είναι σε θέση να παίξουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό της αλλαγής, τον καθορισμό των στόχων και τη χάραξη ενός σχεδίου δράσης προς την υλοποίηση της του έργου της αναδιοργάνωσης.
 • Να μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση και παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου της αναδιοργάνωσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ο ρόλος της Συντήρησης στην επιχείρηση.
 • Περιγραφή της πρότυπης συστηματικής – σχεδιαζόμενης Συντήρησης (Planned Maintenance) και των καθιερωμένων βέλτιστων πρακτικών.
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός του έργου της αναδιοργάνωσης. Διανομή ρόλων και καθηκόντων. Τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου της αλλαγής.
 • Εργαστήριο εφαρμογής των παραπάνω (workshop πάνω σε case studies).

Αναλυτικά το περιεχόμενο του σεμιναρίου:

Α. Εισαγωγικά

 • Βασικές έννοιες και ορισμοί. Η έννοια της αξιοπιστίας.
 • Ο ρόλος της Συντήρησης σε σχέση με τους στόχους της Επιχείρησης. Το πλαίσιο στο οποίο συντελείται η λειτουργία της Συντήρησης.
 • Πολιτικές συντήρησης, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. Η προληπτική και διαγνωστική πολιτική.
 • Στοιχεία κόστους συντήρησης. Παρακολούθηση και έλεγχος του εξοπλισμού.
 • Παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας της Τεχνικής Διεύθυνσης Συντήρησης.
 • Συντήρηση με κέντρο την αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance, RCM)
 • Εισαγωγικά περί Total Productive Maintenance (TPM). Παρουσίαση των βασικών Πυλώνων. Ο ρόλος των χειριστών σε μία σύγχρονη βιομηχανία.

Β. Η πρότυπη Συντήρηση. Βασικοί πυλώνες της οργάνωσης.

 • Η διεργασία και οι κύριες λειτουργίες της Συντήρησης: επιθεώρηση - σχεδιασμός - προγραμματισμός - εκτέλεση και διοίκηση.
 • Διαχείριση του εξοπλισμού (δημιουργία μητρώου, διατήρηση ιστορικού βλαβών, κλπ). Κωδικοποίηση και ιεραρχική δομή του εξοπλισμού.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες της Τεχνικής Διεύθυνσης.
 • Η επιτήρηση και επιθεώρηση του εξοπλισμού στην εφαρμογή της "Βάσει Κατάστασης Συντήρησης".
 • Εκπόνηση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης.
 • Η λειτουργία της λίπανσης.
 • Δομές, αρχεία και έντυπα διαχείρισης της συντήρησης.
 • Οργάνωση/διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών. Κωδικοποίηση και προδιαγραφές.
 • Η μέτρηση της απόδοσης του τμήματος Συντήρησης. Βασικοί δείκτες της επίδοσης (KPI’s). Μέτρηση του κόστους συντήρησης.
 • Μοντέλα οργάνωσης Τεχνικών τμημάτων
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Συντήρησης, θεματοφύλακας της ορθής οργάνωσης.
 • Παρακολούθηση των αστοχιών. Η διαδικασία Ανάλυσης Βασικού Αίτιου (Root Cause Analysis) και η διαρκής βελτίωση του εξοπλισμού.

Γ. Η αναδιοργάνωση

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Διαγνωστική μελέτη (Audit). Ανάλυση αδύνατων σημείων (week point analysis) και ανάλυση χάσματος (gap analysis). Αυτοαξιολόγηση.
 • Διαχείριση της αλλαγής. Εργαλεία εκτίμησης κατάστασης. Ανάλυση Force Field: Δυνάμεις που ευνοούν ή αντιστρατεύονται την αλλαγή. Ανάλυση SWAT: Ευκαιρίες και εμπόδια.
 • Σχεδιασμός της αναδιάρθρωσης. Καθορισμός στόχων. Χάραξη σχεδίου δράσης. Όρια και προϋποθέσεις μιας επιτυχούς και βιώσιμης αναδιοργάνωσης.
 • Κατανομή ρόλων. Παρακολούθηση της πορείας του έργου της αλλαγής.
 • Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων αναδιοργάνωσης.
 • Εργαστήριο εφαρμογής μεθοδολογίας αναδιοργάνωσης (workshop πάνω σε case studies).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.