Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ΕΛΟΤ

Διαπιστευμένα εργαστήρια: Μετάβαση στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, ΕΛΟΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Παπαδάκος

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή γενικής και βασικής γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 όπως αυτό ισχύει. Δίνεται έμφαση στις απαιτήσεις του Προτύπου που σχετίζονται με τη μετρολογική επίδοση ενός εργαστηρίου δοκιμών ή/και διακριβώσεων και στα νέα στοιχεία της έκδοσης του Προτύπου του 2017, προετοιμάζοντας τα στελέχη του Εργαστηρίου και για τη διαδικασία μετάβασης.

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, ιδιοκτήτες ή η διοίκηση Εργαστηρίων, σύμβουλοι ανάπτυξης και εφαρμογής
Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΔ), το προσωπικό Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου του ΣΔ, θα μπορούν να
κατανοούν το περιεχόμενο του ΣΔ και των αντίστοιχων τεχνικών ζητημάτων για ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή
διακριβώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. Επίσης, θα μπορούν να αξιολογούν για το δικό
τους σύστημα, υλικό το οποίο είναι δυνατό να προέρχεται από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement).
• Το πλαίσιο των απαιτήσεων για το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή/και
διακριβώσεων - το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2006 όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των
κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ.
• Μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025: 2017, σημαντικές αλλαγές & συσχέτιση με άλλα Συστήματα
Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.).
• Η μέθοδος δειγματοληψίας, δοκιμής, ή διακριβώσεων (τυποποιημένη, τροποποιημένη τυποποιημένη ή εσωτερική, inhouse):
παραδείγματα – το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).
• Εργαλεία, διεργασίες και παραδείγματα τεκμηριωμένης πληροφορίας που μπορεί να χρησιμοποιείται για την
εφαρμογή, εσωτερική επιθεώρηση, ανασκόπηση και βελτίωση του ΣΔ του Εργαστηρίου.
• Η διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης από το ΕΣΥΔ.
• Βασικές έννοιες μετρολογίας: σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα)
μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β αβεβαιότητα, ισοζύγιο αβεβαιότητας, ανάλυση ευαισθησίας.
• Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή.
• Τεχνικές ελέγχου ποιότητας με χρήση control charts, αξιολόγηση αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας
(proficiency testing).
• Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης).
• Εκθέσεις αποτελεσμάτων και η περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο ενός κανόνα για λήψη απόφασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας