Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | Σε συνεργασία με την ΕΦΕΕΑ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
01/11/2021
12 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Στέφανος Γρηγοριάδης είναι στέλεχος Οικονομικής Δ/νσης Μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες εισηγμένες και μη, καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με εξειδίκευση στα Δ.Λ.Π. και σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται θεμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων που σχετίζονται με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και όλους όσους θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή με το κόσμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και να εμβαθύνουν στην κατανόησή του.

ΣΚΟΠΟΣ

Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εμβάθυνση στα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ. Επεξήγηση των διαφορών και των ομοιοτήτων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εμβάθυνση στα ΔΛΠ που είναι περισσότερο χρήσιμα και με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κλάδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό πρόγραμμα
Eισαγωγή στο πλαίσιο και την φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ανάλυση Ταμειακών Ροών
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
Λογιστικές πολιτικές και Λογιστικές Εκτιμήσεις
Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Ανάλυση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
Κόστος δανεισμού
Μισθώσεις
Έσοδα
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
Kέρδη ανά μετοχή
Χρηματοοικονομικά Μέσα
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας