Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | Σε συνεργασία με την ΕΦΕΕΑ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Στέφανος Γρηγοριάδης είναι στέλεχος Οικονομικής Δ/νσης Μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες εισηγμένες και μη, καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Επαγγελματικής εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) με εξειδίκευση στα Δ.Λ.Π. και σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται θεμάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων που σχετίζονται με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και όλους όσους θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή με το κόσμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και να εμβαθύνουν στην κατανόησή του.

ΣΚΟΠΟΣ

Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εμβάθυνση στα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ. Επεξήγηση των διαφορών και των ομοιοτήτων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εμβάθυνση στα ΔΛΠ που είναι περισσότερο χρήσιμα και με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και κλάδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό πρόγραμμα
Eισαγωγή στο πλαίσιο και την φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ανάλυση Ταμειακών Ροών
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
Λογιστικές πολιτικές και Λογιστικές Εκτιμήσεις
Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Ανάλυση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
Κόστος δανεισμού
Μισθώσεις
Έσοδα
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
Kέρδη ανά μετοχή
Χρηματοοικονομικά Μέσα
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας