Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας - Certified Professional on Agrotourism Sector (CPAS)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εν δυνάμει αγρότες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους στον τομέα της «πολυλειτουργικής γεωργίας» προσφέροντας αγροτουριστικές υπηρεσίες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε θέματα αγροτουριστικών επιχειρήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σφαιρική κατανόηση του, τι είναι “ο Αγροτουρισμός” και πώς οργανώνεται μια αγροτουριστική επιχείρηση.
Πιο συγκεκριμένα ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να παρουσιαστούν οι βασικές μορφές και τα χαρακτηριστικά των ήπιων - εναλλακτικών μορφών τουρισμού, να αποσαφηνισθούν οι έννοιες, να ορισθεί ο “αγροτουρισμός” και ο τουρισμός υπαίθρου και να αναλυθεί το παρεχόμενο «αγροτουριστικό πακέτο υπηρεσιών».
Καθώς επίσης πως οι συγκεκριμένες μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων μπορούν να συνδυαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, να περιγράφουν τα βήματα για την ίδρυση αλλά και τα θέματα διοίκησης μίας αγροτουριστικής επιχείρησης.
Τέλος, να παρουσιαστούν – αναλυθούν οι ενέργειες προβολής, που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει ή σκοπεύει να επενδύσει σε κάποια αγροτουριστική δραστηριότητα, προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει.

Περιγραφή σεμιναρίου

O Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητές του συνδυάζουν την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.

Tο σεμινάριο αυτό αναλύει πώς μπορεί να οργανωθεί μια αγροτουριστική επιχείρηση. Περιγράφονται τα πρώτα βήματα για το ξεκίνημά της και δίνονται πρακτικές συμβουλές για το στήσιμό της. Επίσης, αναλύεται η κατάστρωση επιχειρηματικού πλάνου, οι δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και το πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο νέος επιχειρηματίας. Παρουσιάζεται η σημασία της χρήσης παραδοσιακών, βιολογικών προϊόντων σε μία αγροτουριστική μονάδα και τέλος, παρουσιάζονται τρόποι για την προβολή και προώθηση της επιχείρησης.

Θεματικές Ενότητες
1. Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
2. Ιδιοπαραγώμενα Γεωργικά Προϊόντα
3. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου
4. Αγροτουρισμός – Περιβάλλον και Γεωργία
5. Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη
6. Τουριστικό Marketing
7. Προετοιμασία για τις εξετάσεις CPAS

Σημείωση:
I. Προαιρετικά 2 ημέρες επίσκεψη σε αγροτουρισμό στην Ελλάδα
II. II. Προαιρετικά 4-5 ημέρες επίσκεψη σε αγροτουρισμό στην Ιταλία

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 3 μήνες - 4 ώρες εβδομαδιαία || 2 μήνες - 6 ώρες εβδομαδιαία | Σύνολο: 50 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας - Professional on Agrotourism Sector 

Πιστοποίηση CPAS (με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης)
Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Αγροτουριστικής Μονάδας - Certified Professional on Agrotourism Sector (CPAS)

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
ο Σχήμα Πιστοποίησης CPAS είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.