Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICAP Training Solutions
ΑΘΗΝΑ
22/06/2020 έως 23/06/2020
09:00 - 17:30

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για Στελέχη Πωλήσεων, Προμηθειών, Πιστωτικού Ελέγχου, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Οικονομικών Διευθύνσεων που πρέπει να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και τη χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών.

ΣΚΟΠΟΣ

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα έχει:
εξοικειωθεί με τα βασικά οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και θα έχει κατανοήσει πώς αυτά επηρεάζονται από τις καθημερινές συναλλαγές.
κατανοήσει και θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να λάβει ορθές αποφάσεις.
αντιληφθεί το πώς επηρεάζουν οι εισηγήσεις-αποφάσεις του, τα αποτελέσματα του οργανισμού του.
κατανοήσει γιατί ο οργανισμός του, ζητά την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών αποτελεσμάτων.
εξοικειωθεί με τις τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση ταμειακών ροών) πελατών / προμηθευτών και πώς αυτές συγκρίνονται με ανταγωνιστικές εταιρείες του ίδιου κλάδου.
κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης για τη ρευστότητα της εταιρείας του.
εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση της οικονομικής θέσης των πελατών / προμηθευτών με τη χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών.
εξοικειωθεί με τον τρόπο καθορισμού του πιστωτικού ορίου του πελάτη και θα έχει κατανοήσει πως οι αριθμοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Καλείστε συχνά να αξιολογήσετε την οικονομική θέση δυνητικών ή υφισταμένων πελατών ή προμηθευτών;
  • Χρειάζεται καθημερινά να αξιολογείτε τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις συνεργασίες σας;
  • Θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητες ανάλυσης και ερμηνείας των πληροφοριών και των δεδομένων που προσφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις;
  • Καλείστε να αποφασίσετε μεταξύ κερδοφορίας ή ρευστότητας;
  • Θέλετε να γνωρίζετε πώς οι αποφάσεις σας επηρεάζουν τη ρευστότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του οργανισμού σας;

Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ χρηματοοικονομικής αναφοράς, για τις εισηγμένες.Δεν προϋποθέτει οικονομικές γνώσεις αλλά, αντιθέτως, χτίζει σταδιακά και στοχευμένα τις οικονομικές δεξιότητες που χρειάζονται για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών. Όσοι θα το παρακολουθήσουν, θα διαπιστώσουν ότι είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για τα Ελληνικά δεδομένα, όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και να αξιολογούν τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, την αποδοτικότητα, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης με τη χρήση πολλαπλών πρακτικών παραδειγμάτων από τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις ελληνικών επιχειρήσεων, ασκήσεων εξοικείωσης και μελέτης περίπτωσης.

Περιεχόμενα προγράμματος

Βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων:
Πάγια περιουσιακά στοιχεία, Απόσβεση και Απομείωση, Χρηματοοικονομικές μισθώσεις Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, Τι είναι το κεφάλαιο κίνησης, Έσοδα και Κέρδη, Έξοδα και Ζημιές, Κόστος Πωλήσεων
Ασκήσεις για κατανόηση της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των οικονομικών μεγεθών.
Οι τρεις βασικές οικονομικές καταστάσεις:
Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), βασικές αρχές σύνταξης Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης-Κατάσταση Χρηματοροών - Τι απεικονίζουν και που χρησιμεύουν, Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των Οικονομικών Καταστάσεων, Εξοικείωση με τη μορφή των οικονομικών καταστάσεων κατά ΔΠΧΑ και ΕΛΠ, Ασκήσεις εξοικείωσης με τις οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ και ΕΛΠ και κατανόησης των οικονομικών μεγεθών των αντίστοιχων επιχειρήσεων.
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων με χρήση αριθμοδεικτών:
Ανάλυση «κοινού μεγέθους»: τι είναι και πού χρησιμεύει Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Ρευστότητας, Αποδοτικότητας εκμετάλλευσης, Κεφαλαιακής διάρθρωσης και Βιωσιμότητας, Πώς αξιοποιούνται στην αξιολόγηση των εταιρειών και στη λήψη αποφάσεων, Ασκήσεις εμπέδωσης αριθμοδεικτών με πραγματικά παραδείγματα εταιρειών.
Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου:
Ορίζοντας το πιστωτικό όριο του πελάτη, Πώς η διαχρονική εξέλιξη των Οικονομικών Μεγεθών διαμορφώνει τον πιστωτικό κίνδυνο και πώς τον αποκαλύπτουν οι Αριθμοδείκτες, Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, παραδείγματα Άσκηση αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου με βάση πραγματικές οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες.
Μελέτη Περίπτωσης (Case study)
Αξιολόγηση πορείας επιχείρησης με βάση πραγματικές οικονομικές καταστάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια 16 ώρες

Το πρόγραμμα επιδοτείται από το ΛΑΕΚ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

550€ (+ΦΠΑ)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας