Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα | Υγεία (12)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 03/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 13485:2016, η ανάλυση της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η κατανόηση των βασικών ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 10/10/2022
General Introduction – ΜDR Overview, Obligations related to Registration in EUDAMED, UDI Obligations, Technical Documentation (European Medical Device Nomenclature-EMDN, Annex II- Analytical presentation of all the requirements), Clinical Evaluation,...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 10/10/2022
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή γενικής και βασικής γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Δίνεται έμφαση στις νέες απαιτήσεις του Προτύπου, σε σύγκριση με την έκδοση του 2005: με...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 10/10/2022
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 12/10/2022
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικής γνώσης μετρολογίας, όπως αυτή εφαρμόζονται μέσω των προσεγγίσεων του ISO (Οδηγοί ISO GUM, ISO VIM, η σειρά Προτύπων ISO 5725). Δίνεται έμφαση και εξειδίκευση σε τεχνικές οι οποίες μπορούν να...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 24/10/2022
Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών του Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (EU) 2017/745 MDR και των κρίσιμων σημείων διαφοροποίησης από την MDD 93/42/EEC, με άξονα τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων....
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 03/11/2022

ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP

Live E-Learning
03/11/2022
Κστά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 07/11/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στο περιεχόμενο του ISO 15189 για την πιστοποίηση των εργαστηρίων κατά ISO 9001, τη διαπίστευση των εργαστηρίων κατά ISO 15189 και γενικότερα την κατανόηση της εφαρμογής...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 11/11/2022
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία και στις απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία μιας Φαρμακαποθήκης (πχ 2013/C 343/01, ΥΑ 1348/2004, υποδομές και Π.Δ. 88/2004, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα ιατροτεχνολογικά...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 14/11/2022
Παρουσίαση των απαιτήσεων και κριτηρίων που θα πρέπει να καλύπτουν τα εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης ώστε να διασφαλίσουν την επιστημονική τους επάρκεια σχετικά με την παροχή των απεικονιστικών εξετάσεων που προσφέρουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 28/11/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων της δομής (γραφείο/ τμήμα ποιότητας) που έχει την ευθύνη εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 05/12/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου EN 15224:2016, για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διαχείριση των πηγών κινδύνου στις κλινικές διεργασίες,...
Διοργανωτής: TUV HELLAS