Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Total Quality Management (TQM)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

ΣΚΟΠΟΣ

Η Ποιότητα ορίζεται από την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πελατών. Επομένως, μια αποτελεσματική στρατηγική για επιχειρηματική επιτυχία, πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική για ποιότητα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισαγάγει στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του TQM (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ), ως ενός συστήματος για τη διοίκηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Στα πλαίσια αυτά επιχειρείται η ανάπτυξη των βασικών αρχών και ιδεών της ΔΟΠ και η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του Ελέγχου Ποιότητας, Διαχείρισης Ποιότητας, Πολιτική Ποιότητας και Στόχων, καθώς και της σχέσης πελάτη / προμηθευτή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• Το πλεονέκτημα της ποιότητας
• Βασικές έννοιες της ποιότητας
o Διοίκηση ολικής ποιότητας
o Τι είναι η ποιότητα
o Έλεγχος ποιότητας
o Διαχείριση ποιότητας
• Πολιτική ποιότητας και στόχοι
o Τι είναι η πολιτική ποιότητας
• Η σχέση πελάτη / προμηθευτή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• Εισαγωγή
• Βήματα για την εφαρμογή ΔΟΠ
o Δημιουργία συμβουλίου ποιότητας
o Εκπαίδευση της διοίκησης στις αρχές της ποιότητας
o Διενέργεια επιθεωρήσεων
o Gapanalysis
o Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ποιότητας
o Εργαζόμενοι και προγράμματα εκπαίδευσης
o Αναδιοργάνωση
o Καθορισμός ομάδων ποιότητας
o Δημιουργία συστήματος μετρήσεων και οριοθέτηση στόχων
o Αναθεώρηση των συστημάτων αποζημίωσης, αξιολόγησης και αναγνώρισης
o Πρωτοβουλίες για επικοινωνία προς τα έξω
o Ανασκόπηση και αναθεώρηση
• Η Διοίκηση ολικής ποιότητας ως ανάπτυξη στρατηγικής
• Αποστολή και στόχοι
• Διαδικασίες
o Παροχή προκαθορισμένης ποιότητας
o Βελτίωση ποιότητας
o Διοίκηση διαδικασιών ποιότητας
o Διαλειτουργική διοίκηση διαδικασιών
• Εκπαίδευση
• Οργάνωση
• Παρακίνηση
• Εισαγωγή
• Διαγράμματα Παρέτο
o Βήματα
o Χρησιμότητα
• Διαγράμματα αιτίου - αποτελέσματος
o Βήματα
o Χρησιμότητα

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• Εισαγωγή. Κατηγορίες κόστους ποιότητας
• Κόστος συμμόρφωσης
o Κόστος πρόληψης
o Κόστος αξιολόγησης
• Κόστος μη συμμόρφωσης
o Εσωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης
o Εξωτερικό κόστος μη συμμόρφωσης
• Κόστος Διαφυγόντος Κέρδους
• Οφέλη μείωσης κόστους ποιότητας
• Συγκριτική αξιολόγηση και διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Βελτιώσεις με τη μέθοδο QFD

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας