Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

2D AutoCAD - Δισδιάστατη Τεχνική Σχεδίαση

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Εργαζόμενους, Φοιτητές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Άνεργους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Λοιπούς Μηχ/κούς, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Σχεδιαστές.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές:

  • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση
  • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης χειρισμού 2D AutoCAD
  • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες
  • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Το 2D AutoCAD είναι ένα λογισμικό δισδιάστατης τεχνικής σχεδίασης. Το 2D AutoCAD έχει τη μοναδική δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων υπό κλίμακα ακριβείας, γρήγορων διορθώσεων και εύκολων μετατροπών. Το σεμινάριο του AutoCAD αποσκοπεί στην Επαγγελματική εκπαίδευση και χρήση της εφαρμογής και αποτελείται από 113 εκπαιδευτικές ενότητες.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στο AutoCAD
2. Η οθόνη εργασίας του AutoCAD και η προσαρμογή της
3. Οι παλέτες εργαλείων & οι ιδιοτητές τους, η περιοχή εντολών, Cleen screen
4. Η χρήση εντολών του AutoCAD: εντολή σχεδίασης Line, Σχεδιάση σε κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση Ortho, Διαγραφή αντικειμένων Erase, Μεταβλητή Oops, Αναίρεση εντολών Undo, Ακύρωση αναίρεσης εντολών Redo.
5. Απόλυτες & Καρτεσιανές Συντεταγμένες
6. Πολικές Συντεταγμένες & Ένδειξη Συντεταγμένων
7. Αναπαραγωγή αντικειμένων σε προκαθορισμένη απόσταση (Offset)
8. Ένωση ή στρογγύλεμα δύο αντικειμένων (line, arc) εντολή Fillet
9. Προέκταση αντικειμένων (extend) & Αποκοπή τμημάτων ευθύγραμμων ή τόξων (trim)
10. Πλαγιότμηση ευθύγραμμων τμημάτων (chamfer)
11. Δημιουργία νέου σχεδίου, Αποθήκευση σχεδίου, μεταβλητή Savetime
12. Άνοιγμα, Διαχείριση σχεδίων, κλείσιμο & έξοδος από το AutoCAD
13. Κάνναβος σχεδίασης (Grid) & Βηματική κίνηση σταυρονήματος (Snap)
14. Βηματική κίνηση σταυρονήματος υπό γωνία (Polar Snap)
15. Έλξη σημείων πάνω σε αντικείμενα (osnap, otrack)
16. Ενεργοποίηση & απενεργοποίηση της δυναμικής εισαγωγής δεδομένων (Dynamic Input) & Ενεργοποίηση & απενεργοποίηση των γρήγορων ιδιοτήτων Quick Properties
17. Όρια σχεδίου (Limits), Μονάδα μέτρησης (units)
18. Σχεδίαση κάτοψης
19. Ανανέωση σχεδίου (redraw, redrawall), Ανασχεδιασμός σχεδίου (regen, regenall)
20. H εντολή Zoom
21. Η εντολή pan & η Διαχείριση της οθόνης με αεροφωτογραφία (Αrieal view)
22. Σχεδίαση σημείων (point) & αλλαγή στυλ & μέγεθος αυτού (Ddptype)
23. Συμμετρία ως προς τον άξονα (mirror)
24. Ορθογωνική & κυκλική διάταξη αντικειμένων (array)
25. Αφαίρεση τμήματος αντικειμένου (Break & Break at Point)
26. Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντικειμένων (Scale)
27. Περιστροφή Αντικειμένων (Rotate)
28. Αντιγραφή αντικειμένων (Copy)
29. Μετακίνηση Αντικειμένων (Move)
30. Διαίρεση Αντικειμένου σε ίσα τμήματα (Divide) & Διαίρεση αντικειμένου σε τμήματα σταθερού μεγέθους (Measure)
31. Επιμήκυνση ή Βράχυνση Αντικειμένων (Stretch)
32. Διαχωρισμός σχεδιαστικών ενοτήτων & ενιαίων αντικειμένων (explode)
33. Οι Στρώσεις του σχεδίου (Layer)
34. Αλλαγή κατάστασης των στρώσεων
35. Ρύθμιση των ιδιοτήτων του σχεδίου (Properties)
36. Επιλογή αντικειμένων & από επιλογή από το πληκτρολόγιο
37. Εισαγωγή μη γεωμετρικών στοιχείων από άλλα σχέδια (Design Center)
38. Σχεδίαση Κύκλων (Circle)
39. Σχεδίαση Τόξων (Arc)
40. Ρύθμιση του μεγέθους του επιλογέα
41. Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων (Match Properties)
42. Αλλαγή μήκους ενός αντικειμένου (Lengthen)
43. Ευθείες γραμμές οι οποίες δεν έχουν αρχή δεν έχουν τέλος (Xline)
44. Ημιευθείες (γραμμές που έχουν αρχή αλλά δεν έχουν τέλος) (Ray)
45. Δημιουργία πολύγραμμου (Polyline) - Μεταβλητή Fill & Fillmode
46. Διόρθωση Πολύγραμμου (Pedit)
47. Δημιουργία Καμπυλών (Spline) - Μεταβλητή Splframe
48. Διόρθωση Καμπυλών (Splinedit)
49. Δημιουργία Πολλαπλών γραμμών (Multiline) & Δημιουργία στυλ (Mlstyle)
50. Διόρθωση Multiline (Mledit)
51. Εντολή Boundary (Δημιουργία polyline & region)
52. Δημιουργία έλλειψης & ελλειπτικού τόξου (Ellipse)
53. Δημιουργία Πολύγωνου (Polygon)
54. Δημιουργία Κυκλικού Δακτύλιου (Dount)
55. Δημιουργία Ορθογωνίου (Rectagle)
56. Χρωμάτισμα ή γέμισμα μιας περιοχής (Solid)
57. Διαγράμμιση σε κλειστές επιφάνειες (Hatch)
58. Χρωματική Διαβάθμιση σε κλειστές περιοχές (Gradient) & Διόρθωση Hatch-Gradient (Hatch edit)
59. Διαγράμμιση σε ανοιχτή περιοχή (Gap tolerance ανοχές κενών)
60. Δημιουργία κειμένου απλών γραμμών (text)
61. Δημιουργία στύλ κειμένου (εντολή Style)
62. Δημιουργία παραγραφοποιημένου κειμένου (mtext)
63. Στοίχιση κειμένου (Justifytext) & Αλλαγή μεγέθους κειμένου (scaletext)
64. Επιλογή Rotate Text - torient (των Express Tools)
65. Εμφάνιση του κειμένου στο σχέδιο (Qtext, Qtextmode)
66. Διόρθωση κειμένου με την εντολή Properties
67. Δημιουργία blocks & Εισαγωγή blocks στο σχέδιο
68. Διόρθωση block (εντολές: bedit, bsave, bclose)
69. Δημιουργία ανεξάρτητου σχεδίου από υπάρχον block (εντολή wblock)
70. Η εντολή Export
71. Λήψη πληροφοριών για στοιχεία του σχεδίου (εργαλειοθήκη Inquiry) εντολές: di, id, list, area
72. Δημιουργία Template (πρότυπα σχέδια)
73. Δημιουργία αρχείων .dxf
74. Αρχεία Backup (.bak)
75. Ανάκτηση Αρχείου σχεδίου (Recover)
76. Διαχείριση Αρχείων σχεδίου προς ανάκτηση (.sv$)
77. Δημιουργία συνδέσεων στο σχέδιο (Hyperlink)
78. Ορισμός χαρακτηριστικών σε μπλοκ (Attributes). Εντολή Attdef
79. Διόρθωση των χαρακτηριστικών πριν τη χρήση τους σε μπλοκ (Properties) και δημιουργία block
80. Διόρθωση των χαρακτηριστικών ενός block attribute (ate)
81. Μεμονωμένη διόρθωση χαρακτηριστικών block attribute (eattedit)
82. Διαχείριση & ρύθμιση ιδιοτήτων χαρακτηριστικών block (battman)
83. Εμφάνιση ή απόκρυψη των χαρακτηριστικών των blocks (attdisp)
84. Διαστασιολόγηση εντολές (Linear, Aligned, Arc Length, Ordinate, Radius, Jogged, Diameter, Angular)
85. Διαστασιολόγηση (Quick Dimension, Baseline, Multileader)
86. Διαστασιολόγηση (Qleader, Tolerance, Center Mark, Inspection, Jogged linear)
87. Διαστασιολόγηση (Dimension Edit, Dimension Text Edit, Δημιουργία Στυλ Διαστασιολόγησης (Dimension Style) & Dimension Update)
88. Options (καρτέλες: User Preference, Drafting, Selection, Profiles)
89. Αρχεία εξωτερικής αναφοράς (Εντολή xattach)
90. Εντολή Xref
91. Εντολή Xbind
92. Εντολή Xclip (αποκοπή τμημάτων block xrefs)
93. Εντολή Refedit (διόρθωση blocks xrefs)
94. Εντολή Attribute Extraction (Data Extraction)
95. Απόρριψη αχρησιμοποίητων στοιχείων του σχεδίου (Εντολή Purge)
96. Επεξεργασία αντικειμένων με χρήση λαβών (Grips)
97. Insert ole object (εισαγωγή αρχείου) & Draw order (σειρά σχεδίασης αντικειμένων)
98. Εισαγωγή εικόνας στο σχέδιο (image) & αφαίρεση περιγράμματος (image frame)
99. Δημιουργία διάταξης εκτύπωσης με οδηγό (Εντολή Layout wizard)
100. Διαχείριση διατάξεων εκτύπωσης (Εντολή: Layout)
101. Διαμόρφωση σελίδας (Εντολή Page setup)
102. Εμφάνιση πολλών παραθύρων απόψεων του σχεδίου στην οθόνη (Εντολή Vports)
103. Δημιουργία στυλ εκτύπωσης (CTB) - Δημιουργία στυλ εκτύπωσης (STB)
104. Διαχείριση εκτυπωτικών συσκευών (Plotte rmanager)
105. Εκτύπωση αρχείων (Εντολή Plot). Δημιουργία αρχείων .plt, dwf & .pdf
106. Εντολή Scalelistedit
107. Παράδοση σχεδίων με πλήρη στοιχεία αναφοράς (Εντολή e-transmit)
108. Δημιουργία Χαρτιού εκτύπωσης. Εντολή Custom Paper Size.
109. Οργάνωση των Layers. Εντολές Layer States Manager, save state, Restore state.
110. Δημιουργία πίνακα. Εντολή Tables styles.
111. Δημιουργία στυλ πίνακα. Εντολή Tables styles.
112. Διόρθωση πίνακα.
113. Εντολή Area. Εντολή Field.
114. Τελικό Project

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 70 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Διατίθεται Δωρεάν βιβλίο σπουδαστή
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Δισδιάστατη σχεδίαση με χρήση της εφαρμογής 2D AutoCAD

Πιστοποίηση με επιπλέον επιβάρυνση πιστοποίησης
Πιστοποιημένος Χρήστης AutoCAD (Autodesk) - Με επιπλέον χρέωση Πιστοποίησης Autodesk

***Σημείωση: Για την εξέταση πρέπει να είστε κάτοχος Lower/Proficiency - Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.