Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με το MATLAB

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές Πληροφορικής, Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών, κλπ), Τεχνολογικών τμημάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κλπ Επίσης σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε κλάδους Πληροφορικής (όπως τα νευρωνικά δίκτυα, η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων), Μηχανικούς, κλπ

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία από τον εκπαιδευόμενο. Στο τέλος του σεμιναρίου θα γνωρίζει τα εργαλεία χρήσης του Matlab, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στον δικό του εξειδικευμένο τομέα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το MATLAB είναι ένα περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και μια προγραμματιστική γλώσσα τέταρτης γενιάς.
Μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα, να αναπτύξετε αλγόριθμους και να δημιουργήσετε εφαρμογές.
Χρησιμοποιείται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, για προγραμματισμό, για επεξεργασία σημάτων ήχου, ομιλίας και εικόνας.
Επίσης χρησιμοποιείται στον τομέα των γραφικών όπου μπορεί να υλοποιήσει συναρτήσεις πραγματικές, μιγαδικές,
πεπλεγμένες συναρτήσεις δύο μεταβλητών, ιστογράμματα, τομεογράμματα, ραβδοδιαγράμματα, εμβαδογράμματα, κλπ

Περιεχόμενα σεμιναρίου:

• Εξοικείωση με το Περιβάλλον εργασίας
• Πράξεις
• Δημιουργία και χρήση μεταβλητών
• Έτοιμες συναρτήσεις του Matlab
- input
- sqrt
- disp
- num2str
- exp
- sin
- cos

• Δομές ελέγχου
- if…elseif…else…end

• Βρόγχοι επανάληψης
- for…end
- while…end

• Διανύσματα
- Δημιουργία
- Συναρτήσεις διανυσμάτων
-- length
-- size
-- zeros
-- ones
-- rand
-- sort
- Πράξεις με διανύσματα
- Ένωση διανυσμάτων

• Πίνακες
- Δημιουργία
- Επεξεργασία τιμών
- Συναρτήσεις πινάκων
-- flipud
-- fliplr
-- rot90
-- reshape
-- max
-- min
-- mean
-- median
-- std
-- sum
-- cumsum
-- prod
-- ind2sub
-- sub2ind
- Επιλογή στοιχείων με βάση κάποια συνθήκη
-- Σχεσιακοί τελεστές
-- Λογικοί τελεστές
-- Η συνάρτηση find

• Γραφήματα
- Δημιουργία γραφήματος
-- Η συνάρτηση plot
- Επεξεργασία γραφήματος

• Συναρτήσεις
- Δημιουργία συναρτήσεων χρήστη
-- Με 1 όρισμα εξόδου και Ν ορίσματα εισόδου
-- Με Ν ορίσματα εξόδου και Ν ορίσματα εισόδου
-- Με Ν ορίσματα εξόδου και προαιρετικά ορίσματα εισόδου

• Επεξεργασία εικόνας
- Άνοιγμα TrueColor εικόνας
- Άνοιγμα Indexed εικόνας
- Άνοιγμα Grayscale εικόνας
- Μετατροπή TrueColor εικόνας σε Grayscale
-- Προγραμματιστικά
-- Με διανυσματικό τρόπο

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.