Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICPA - Ινστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τσιάκος Δημήτριος

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μια σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία. Η σχεσιακή προοπτική ενσωματώνει βασικά συστατικά της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Θεωρίας Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, της Ψυχολογίας του Σχεσιακού Εαυτού, της Διὒποκειμενικότητας καθώς και της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας. Η βάση αναφοράς που αναδεικνύει τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι η Σύγχρονη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κατανόηση του ατόμου ενώ αναδεικνύεται μέσω αντίστοιχων μαθημάτων η συνεισφορά της βασικής Φροϋδικής θεωρίας. Η αναπτυξιακή προοπτική ενσωματώνει το έργο των Bowlby, Winnicott, Stern και άλλων. Η σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

Η βρεφική φροντίδα και κυρίως η σχέση που συντελείται μεταξύ τροφού - βρέφους έχει πρωταρχική σημασία και δημιουργεί την ενδοψυχική δομή του ατόμου, δηλαδή τη βάση για την κατανόηση του εαυτού του, καθώς και την αντίληψη για τους άλλους και τον κόσμο. Η ενδοψυχική δομή θα επηρεάσει με τη σειρά της όλες τις επακόλουθες σχέσεις λόγω της τάσης επανάληψης Σχεσιακών – Αλληλεπιδραστικών μοτίβων με τους άλλους.

Ο εαυτός συνεπώς συν-κατασκευάζεται κοινωνικά και επηρεάζεται από τα συγγενικά πρότυπα με τους γονείς ή / και τα άλλα βασικά πρόσωπα, καθώς και από το πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκε η σχέση βρεφικής φροντίδας. Το σύνολο της εννοιολογικής κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθώς και της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισής από τους ειδικούς νοείται στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης και όλα τα εργαλεία μας είναι προσαρμοσμένα στην αλληλεπιδραστική φύση της ψυχοθεραπευτικής συνάντησης. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών / θεραπευτών θα προσδιορίσουν το ατομικό μοτίβο συσχέτισης του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και έτσι θα ενθαρρυνθεί η συσχέτιση του προσωπικού ιστορικού με την εξελισσόμενη θεωρητική κατανόηση του μοντέλου.

Το τετραετές οργανώνεται γύρω από τα τέσσερα κύρια συστατικά της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης:

  •  Θεωρία ψυχοθεραπείας
  •  Κλινική πρακτική
  •  Εποπτεία
  •  Προσωπική ανάπτυξη (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία που παρέχεται από το ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) επιχειρεί να κάνει μια σύνθεση, σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο, δύο βασικών (και ορισμένων υπολοίπων εκλεκτικά) προσεγγίσεων στη ψυχοθεραπεία. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European Accredited Psychotherapy Training Institutes, EAPTI). Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής.

Δομή Προγράμματος
Το κέντρο μας επιθυμώντας να είναι εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπείας διαμορφώνει το σύνολο των ωρών της τετραετούς εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία στις 1550 ώρες.

Οι παραπάνω ώρες κατανέμονται ως εξής:

Θεωρητική Κατάρτιση 600 h Περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, εξειδικευμένα σεμινάρια, συμμετοχή σε ομάδες μελέτης (ανάλυση από κοινού συγκεκριμένων άρθρων ή βιβλίων) και τέλος βιωματική και θεωρητική ανάλυση κινηματογραφικών ταινιών με κλινικό περιεχόμενο. Στη θεωρητική κατάρτιση δεν περιλαμβάνονται οι ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και οι ώρες εξειδικευμένης έρευνας (1500 ώρες μελέτης, αναλογία 1:2.5 με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης).

Προσωπική Ανάπτυξη 300 h Περιλαμβάνει τουλάχιστον 140 ώρες προσωπικής θεραπείας και 160 ώρες συμμετοχή σε ομαδική – βιωματική θεραπεία. Σκοπός της ατομικής και ομαδικής θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου, η έγκαιρη εξακρίβωση πιθανών εστιών παρεμπόδισης του εκπαιδευτικού έργου και η αποκατάστασή τους καθώς και η ενσωμάτωση της εμπειρίας της θεραπείας στην κατανόηση της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου (1ου) έτους ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καλύψει τουλάχιστον 30ώρες ατομικής θεραπείας και πριν την έναρξη του τρίτου (3ου) έτους θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 90 ώρες ατομικής θεραπείας. Τέλος, ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του στις ομαδικές θεραπείες του κέντρου από την αρχή του πρώτου έτους.

Πρακτική Άσκηση 400 h Περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου για τα οποία υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή και επιπλέον εποπτευόμενη εργασία (εθελοντικής ή αμειβόμενης σε κοινοτικές δομές ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς) κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Το κέντρο μας βρίσκεται συνεχώς σε συζητήσεις με αρμόδιους φορείς και κατά περίπτωση θα παραπέμπει περιστατικά το ίδιο σε εκπαιδευόμενους (κατόπιν αξιολογήσεως της κλινικής τους επάρκειας και της επίδειξης δεοντολογικού τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους).

Κλινική Εποπτεία 150+ h Εβδομαδιαίας ατομικής ή σε συνδυασμό με ομαδική εποπτεία σε αναλογία με τις ώρες πρακτικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Ως προς την εποπτεία, η αναλογία με τη πρακτική άσκηση είναι 1:4 στα πρώτα 2 έτη και 1:6 στα 2 τελευταία έτη εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου για τα οποία υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή και επιπλέον εποπτευόμενη εργασία (εθελοντικής ή αμειβόμενης σε κοινοτικές δομές ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς) κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Το κέντρο μας βρίσκεται συνεχώς σε συζητήσεις με αρμόδιους φορείς και κατά περίπτωση θα παραπέμπει περιστατικά το ίδιο σε εκπαιδευόμενους (κατόπιν αξιολογήσεως της κλινικής τους επάρκειας και της επίδειξης δεοντολογικού τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους).

Εξειδικευμένη Έρευνα 100 h Ποιοτική ή ποσοτική έρευνα εστιασμένη στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία. Η συμμετοχή και εκπόνηση της έρευνας μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός του κέντρου μας αλλά πάντοτε υπό την εποπτεία ή συν-εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού του κέντρου.

Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 Για αναλυτικές πληροφορίες των μαθημάτων ανά έτος διαβάστε τον οδηγό σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χρονική Διάρκεια:
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το προαναφερόμενο πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτο τρόπο είτε κατά έτος, είτε κατά μάθημα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών του απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ετών. Η παρακολούθηση και του τέταρτου έτους (σύνολο 1550 ώρες) είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στα κριτήρια για την απονομή πιστοποιήσεων αλλά αυτό αποτελεί απόφαση του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Φέτος για πρώτη χρονιά στο Institute for Contemporary Psychotherapy Athens, ICPA το πρόγραμμα σπυδών στην Συγχρονη Ψυχοθεραπεία θα λειτουργήσει υβριδικά. Τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως (on-line).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας