Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια , σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ , ΙΕΚ, Κολεγίων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
- Epsilon
- «Softone» - «ERP»
- UNION Γενική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) :

Στις Εργασίες Λογιστή
- Στην έναρξη νέας διαχειριστικής χρήσης
- Στην διαχείριση εργασιών κάθε μέρα
- Στην διαχείριση εργασιών τέλος του μήνα
- Στην διαχείριση εργασιών τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού) – Πλήρη εφαρμογή φορολογικής βάσης – λογιστικής βάσης
- Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π
- Στην δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ


ΜΕΡΟΣ Α
Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος

Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- Βασικές έννοιες νόμου
- Οντότητες – κατηγορίες οντοτήτων
- Έννοια διπλογραφικής μεθόδου
- Ένταξη επιχειρήσεων στη διπλογραφική μέθοδο
- Διακίνηση τιμολόγηση συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
- Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
- Ποιοι έχουν υποχρέωση σύνταξης απογραφής

Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
- Διαχείριση τιμολογίων αγορών από προμηθευτές
- Πλήρη διαχείριση πωλήσεων (διακίνηση – τιμολόγηση – είσπραξη)
- Διαχείριση τιμολογίων εξόδων από πιστωτές
- Τρόποι εξόφλησης των τιμολογίων (αγορών – εξόδων) – φορολογική αναγνώριση αξίας τιμολογίων
- Διαχείριση επιταγών (σημερινών – μεταχρονολογημένων)
- Διαχείριση συναλλαγματικών
- Διαχείριση καρτών (χρεωστικών – πιστωτικών)
- Διαχείριση λογαριασμών τραπεζικών καταθέσεων
- Διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (κεφάλαια κίνησης – πάγια κλπ)
- Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (μισθοδοσία , αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)
- Διαχείριση εισαγωγών από κοινότητα (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
- Διαχείριση εισαγωγών από τρίτες χώρες
- Διαχείριση εξαγωγών
- Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ – φόρος ελεύθερων επαγγελματιών κλπ)
- Διαχείριση πωλήσεων στο δημόσιο
- Παρακρατούμενοι φόροι από πωλήσεις στο δημόσιο
- Αγορά παγίων – Leasing κτλ
- Πώληση παγίων
- Διαχείριση πιστωτικών τιμολογίων (Π.Τ) Αγορών - Πωλήσεων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Φ.ΠΑ διπλογραφικού συστήματος (ενδοκοινοτικές συναλλαγές. συναλλαγές από τρίτες χώρες, λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ)
- Σύνταξη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
- Σύνταξη ισοζυγίων
- Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
- Απόδοση φόρων (ΦΜΥ - ΕΦΚΑ - Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
- Υπολογισμός αποσβέσεων – τήρηση μητρώου παγίων Ν.4172/13
- Υπολογισμός μεταβατικών λογαριασμών (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
- Συμφωνίες λογαριασμών (τραπεζών , προμηθευτών , πελατών κλπ)
- Χειρισμός προκαταβολών πελατών
- Χειρισμός προκαταβολών σε προμηθευτές
- Αποτίμηση μενόντων – κόστος πωληθέντων

ΜΕΡΟΣ Β

Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή
Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4172/13)
ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
2) Τακτοποίηση Λογαριασμών
- Τάξεως
- Επιστροφών και εκπτώσεων αγορών
- Επιστροφών και εκπτώσεων πωλήσεων
- Διαχείριση Π.Υ λογαριασμών ενεργητικού
- Διαχείριση Χ.Υ λογαριασμών παθητικού
- Συμφωνία όλων των λογαριασμών τραπεζών (καταθετικών – χορηγητικών)
- Συμφωνία λογαριασμών πελατών
- Συμφωνία λογαριασμών προμηθευτών

3) Πάγια : Διαχείριση Αποσβέσεων Ν. 4172/13 – μητρώο παγίων
4) Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν.4172/13
5) Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών (ενεργητικού – παθητικού) (Λ/σμοι 36,56 ΕΓΛΣ)
6) Σύνταξη Β’ προσωρινού φορολογικής βάσης
7) Υπολογισμός κόστους πωληθέντων
8) Προσδιορισμός αποτελέσματος φορολογικής βάσης
9) Φορολογική αναμόρφωση – κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
10) Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
11) Διαχείριση λογαριασμού 54.08 απόδοση εκκαθάριση φόρου και συμφωνία με το έντυπο Ν

Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Ν.4308/14)
1) Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (πάγια)
- Αποσβέσεις - υπολογισμός και λογαριασμός αποσβέσεων - διαχείριση μητρώου παγίων
- Απομείωση παγίων και αναστροφή απομείωσης
- Χρηματοδοτική μίσθωση
- Λειτουργική μίσθωση
- Εύλογη άξια
- Πώληση παγίου ή καταστροφή
- Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
- Επενδυτικά ακίνητα
- Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

2) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
- Ιστορικό κόστος κτίσης
- Εύλογη αξία
- Πώληση
- Επιμέτρηση λοιπών στοιχείων ενεργητικού (χρεογράφων, μετοχών, ομολόγων κλπ)
-  Απομείωση και αναστροφή απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων

3) Επιμέτρηση Αποθεμάτων
Αποτίμηση μενόντων
- Μέθοδοι αποτίμησης (FIFO , μέσω σταθμικού κόστους κλπ )
- Κόστος πωληθέντων
- Απομείωση αποθεμάτων

4) Διαχείριση κρατικών επιχορηγήσεων
5) Διαχείριση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία.
6) Διαχείριση ΕΝΦΙΑ
7) Διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών
8) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου
9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82 Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)
10) Πίνακας λογιστικής – φορολογικής βάσης, μόνιμες και προσωρινές διαφορές
11) Συμπλήρωση εντύπου Ε3
12) Συμπλήρωση εντύπου Ν (Νομικών προσώπων)
13) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π
14) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων ΓΕΜΗ – πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
15) Καταβολή φόρου εισοδήματος
16) Διάθεση κερδών – παρακράτηση και απόδοση φόρου διανεμόμενων κερδών
17) Διαχείριση αμοιβών Δ.Σ – διαχειριστών και φορολογική αντιμετώπιση τους

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ MY DATA ΑΑΔΕ

- Βασικές αρχές μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
- Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ για μηχανογραφημένα λογιστήρια
- Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
- Δικαιολογητικά - παραστατικά εγγραφών
- Ροή εργασιών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
- Πρακτικές – εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών μηχανογραφημένου λογιστηρίου
- Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων My DATA ΑΑΔΕ
- Κάθε μέρα: δικαιολογητικά – καταχώρηση – έλεγχος – ημερολόγια – ισοζύγια – καθολικά – διαχείριση αξιογράφων – διαχείριση μητρώου παγίων
- Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού – προσδιορισμός αποτελεσμάτων διάθεσης
- Οικονομικές καταστάσεις

Χρήση προγραμμάτων :
- EPSILON NET
- UNION Γενική Λογιστική
- ERP της SOFTONE

Τα προγράμματα παρέχονται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης :
1-11-2021 Τμήμα Απογευματινό
Δευτέρα - Τετάρτη 18:00 - 21:00

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων:
1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου - Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 (Δωρεάν)
2. Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – και συγκεκριμένα με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου – Η πιστοποίηση δίνεται με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(κόστος 280 ευρώ)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας