Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

SPSS Statistics: Στατιστικές Αναλύσεις

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Περιγραφή σεμιναρίου

Το SPSS είναι ένα πολύ εύχρηστο στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ανώτερων ολοκληρωμένων στατιστικών αναλύσεων ακόμη και από όσους γνωρίζουν λίγα πράγματα για τη στατιστική επιστήμη.
Το SPSS μπορεί να καλύψει όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας, μέσα από ένα εύχρηστο και ενοποιημένο γραφικό περιβάλλον εργασίας. Παρέχει στο χρήστη μία μεγάλη ποικιλία επιλογών για τις στατιστικές διεργασίες δίνοντας τη δυνατότητα καταχώρησης, ταξινόμησης, ανάλυσης και μοντελοποίησης των δεδομένων. Παράλληλα, με τους πίνακες των στατιστικών αναλύσεων που διαθέτει μπορεί να παρέχει ταυτόχρονη γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα. Όλα τα αποτελέσματα είναι δυνατόν να μεταφερθούν εύκολα σε αρχεία τύπου “word”, “excel” αλλά και σε άλλες βάσεις δεδομένων.
Η χρήση της τεχνολογίας SPSS είναι πλέον διαδεδομένη βρίσκοντας εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα ο χρηματοοικονομικός, ο τομέας της βιομηχανίας, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ο τομέας της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας καθώς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ (20 ώρες):
Βασικές λειτουργίες του λογισμικού SPSS
• Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του στατιστικού προγράμματος SPSS
• Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS
• Μεταφορά δεδομένων από άλλα λογισμικά προγράμματα (π.χ. Excel, Access) στο SPSS
• Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view)
• Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax)
Στατιστικές αναλύσεις με το λογισμικό SPSS
• Περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics)
• Έλεγχος δεδομένων - ακραίες τιμές (outliers) - χαμένες μετρήσεις (missing data)
• Διαχείριση δεδομένων - μεταβλητών (select cases-επιλογή περιπτώσεων, sort cases-ταξινόμηση, recode-ανακωδικοποίηση, compute-υπολογισμοί νέων μεταβλητών, split flie-διαχωρισμός αποτελεσμάτων, transpose-αντιμετάθεση κ.α.)
• Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. μέσος όρος, διάμεσος)
• Περιγραφικά μέτρα διασποράς (π.χ. διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα)
• Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) – Έλεγχος Χ2
• Μελέτη συσχέτισης (correlations)
• Έλεγχοι μέσων τιμών (t-test)
• Ανάλυση Διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA)
• Δημιουργία γραφημάτων (Ραβδογράμματα, ιστογράμματα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots, Pareto)
• Τροποποίηση και διαμόρφωση γραφημάτων και πινάκων
• Τροποποίηση αποτελεσμάτων μέσω του Pivot Table Editor

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 20 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Κόστος Συμμετοχής

 €395

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.