Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Δημόσιο / Νομικά

Όλες οι Τροποποιήσεις στις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών (Ν.4412/16) - Βάσει των Διατάξεων του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α'/01-04-2019)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Δημόσιο / Νομικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα
- Επιχειρηματίες
- Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εταιρείες και τα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τις νεότερες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα

 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Έναρξη Διαδικασίας Σύμβασης
 • Εκκρεμείς Διαδικασίες
 • Εξαίρεση Διαδικασιών από το ΕΣΗΔΗΣ
 • ΚΗΜΔΗΣ :Τι αλλάζει στις εντολές πληρωμής
 • Εγγυήσεις: Τι αλλάζει σε σχέση με το δικαίωμα προαίρεσης
 • Συμφωνίες –πλαίσιο και προληπτικός έλεγχος
 • Ψηφιακές υπογραφές: μέχρι πόσες ημέρες προ της καταληκτικής ημ/νίας μπορούν να υπογράφουν οι οικονομικοί φορείς το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
 • Ποιοι οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπογράφουν ψηφιακά την προσφορά τους
 • Αποδεικτικά μέσα: αλλαγές ως προς την επάρκεια των εγγράφων νομιμοποίησης (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
 • Τεχνικές Προσφορές: τι αλλαγές προβλέπονται ως προς το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών
 • Τι αλλάζει στην αποσφράγιση των προσφορών
 • Δικαιολογητικά μειοδοσίας/κατακύρωσης: τροποποιήσεις ως προς τις προθεσμίες υποβολής των εν λόγω εγγράφων καθώς και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων παράτασης υποβολής τους
 • Συνοπτικοί Διαγωνισμοί: Τι αλλάζει
 • Αλλαγή στις προθεσμίες διαδικασιών σύμβασης κάτω των ορίων
 • Αλλαγές στη διαδικασία ενστάσεων – Δικαστική Προστασία
 • Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους
 • Εισαγωγή νέων τρόπων πληρωμής για την πληρωμή του αναδόχου
 • Αλλαγές στην παραλαβή αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Χρήση νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδοσίας και κατακύρωσης από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στον τρόπο παραλαβής των υπηρεσιών ή παραδοτέων από τις Επιτροπές Παραλαβής
 • Αλλαγές στις προθεσμίες για την έκδοση Αποφάσεων έγκρισης των Πρακτικών αξιολόγησης
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 120€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας