Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Επενδύσεις / Προγράμματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αμπατζή Λήδα, M.Sc. in Economics, Queen Mary College, University of London με πλέον των 20 ετών εμπειρία τόσο στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση όσο και στη Διαχείριση Ευρωπαικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Έχει παρουσιάσει πλήθος σεμιναρίων σχετικών με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης έχει διαχειριστεί - υποβάλλει σημαντικό αριθμό έργων των προγραμμάτων TACIS, URBACT, Interreg IVC, SEE, LIFE, HORIZON 2020, ERANETMED, που αφορούν φορείς όπως Τράπεζες, το ΕΜΠ, ΟΤΑ και μεγάλες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η εμπειρία της απο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε συνδυασμό με τα Ευρωπαικά Έργα καθώς και η δικτύωσή της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθιστούν το σεμινάριο αυτό, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη, Οικονομικούς Διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμβούλους επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους, να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό εξωτερικό έλεγχο της Ε.Ε. και να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό.
Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες ευκαιρίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους από τους ενδιαφερόμενους.
Στο σεμινάριο λαμβάνονται υπ' όψιν και οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις των πλέον πρόσφατων προσκλήσεων υποβολής έργων προς χρηματοδότηση μέσω της Ε.Ε.
Επίσης, εάν είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, μπορεί να γίνει ιδιαιτέρως ανάλυση σε προσκλήσεις του HORIZON 2020 που αφορούν την Ασφαλή, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια (Secure Clean and Efficient Energy), σε έργα που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, την Αποδοτικότητα των Περιβαλλοντικών Πόρων και των Πρώτων Υλών (Climate Action Env. Resource Efficiency and Raw Materials), καθώς και σε επικείμενες προσκλήσεις που αφορούν σε έργα LIFE.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
- Να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα αλλά και τα επικείμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έγκαιρα και αξιόπιστα λόγω της παρουσίας των συνεργατών μας στις Βρυξέλλες.
- Να διερευνήσουν εάν η πρότασή τους έχει στο παρελθόν υποβληθεί απο άλλους φορείς άλλων χωρών, ώστε να μη διακινδυνεύσουν τον χαρακτηρισμό της καινοτομίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα απο σχετικές πηγές που θα τους δοθούν.
- Να εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης (Concept) και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Nα αξιοποιήσουν Εργαλείο που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας το οποίο συνδέει Στρατηγικούς Στόχους με Προγράμματα της Ε.Ε.
- Να αξιοποιήσουν Εργαλεία Project Management για την Οικονομική Διαχείριση αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
- Να ετοιμάζουν μια Ορθολογική Κατάσταση με τον Προϋπολογισμό για την κάθε Δράση και τον κάθε Συμμετέχοντα.
- Να οργανώσουν την αναζήτηση εταίρων και να κατανοήσουν οτι η επιλογή των κατάλληλων Στρατηγικών Εταίρων στην Πρόταση και η Κοστολογική Σύνθεση του Προϋπολογισμού εκάστοτε μέρους, επηρεάζει καθοριστικά την έγκριση της Πρότασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
A. Επιλογή Πρόσκλησης

Εισαγωγή: Χρηματοδότηση από Βρυξέλλες
Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγράμματος
Πως «διαβάζουμε» τις προσκλήσεις
Κριτήρια επιλογής της πρόσκλησης
Επιλογή των εταίρων

Β. Σχεδιασμός – Συγγραφή – Υποβολή πρότασης
Αξιοποίηση ιστορικού παλαιών Προτάσεων
Σχεδιασμός πρότασης
Κεντρική ιδέα, στόχοι, συνάφεια, δράσεις, παραδοτέα, προϋπολογισμός, εταίροι
Συγγραφή πρότασης – τεχνικές συγγραφής
Κατάρτιση τελικού προϋπολογισμού - Οικονομικό μέρος
Κριτήρια αξιολόγησης – Προσομοίωση αξιολόγησης - Τελικές βελτιώσεις/ διορθώσεις – Υποβολή Πρότασης

Γ. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου
Προσυμβατική περίοδος, υπογραφή σύμβασης
Τεχνική υλοποίηση, οικονομική παρακολούθηση έργου – κρίσιμα σημεία
Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου – κρίσιμα σημεία
Οικονομικοί έλεγχοι, υποβολή εκθέσεων – καλές πρακτικές

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Οργάνωση υλικού
Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
Αξιοποίηση τεχνογνωσίας
Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
H Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» του Παύλου Δόικου
Εφαρμογές Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
Εργαλείο Σύνδεσης Στρατηγικών Στόχων με τα Προγράμματα της Ε.Ε.
Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,24%.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας