Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το ICAEW

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Altium Training
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Σκοπός

 • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων
 • Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό
 • Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών
 • Χρήση της κατάρτισης για σκοπούς λήψης οικονομικών αποφάσεων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Εισαγωγή, και εννοιολογικό πλαίσιο, ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια, ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΠΧΑ16: Μισθώσεις, ΔΛΠ 2: Αποθέματα
 • ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα, ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις & ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠ 36: Απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ΔΠΧΑ 5: Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
 • ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, μεταβολή λογιστικών εκτιμήσεων & Λάθη, ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά μετοχή
 • ΔΛΠ 18: Αναγνώριση εσόδων, ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού
 • ΔΛΠ 32, 39, ΔΠΧΑ 7 : Χρηματοοικονομικά μέσα (αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποιήσεις)
 • Ενοποίηση ΔΛΠ 27, 28, 31, ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 • ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικά Συμβόλαια, ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
 • ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, ΔΠΧΑ 1: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 21: Επιδράσεις μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος
 • ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόμενους, ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία Μετοχών
 • ΔΛΠ 7: Κατάσταση ταμειακών ροών, ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
 • ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος
 • ΔΛΠ 41: Γεωργία, ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς, ΔΛΠ 20: Κρατικές επιχορηγήσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

Τα μαθήματα πρετοιμασίας εξετάσεων πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο με 80 ώρες διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο και εξετάσεις που πραγματοποιούνται Ιούνιο και Δεκέμβριο απο το ICAEW. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαναληπτικά μαθήματα και δοκιμαστική εξέταση. Η εκπαίδευση οδηγεί στις εξετάσεις για την απόκτηση της διεθνώς έγκυρης πιστοποίησης για τα IFRS του ICAEW, οι οποίες διενεργούνται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εγγραφή.

Το μάθημα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.