Βρείτε Σεμινάρια
x

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κτίριο Παπαστράτου, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, ΒΟΛΟΣ

Περιγραφή

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), πρώην Κ.Ε.Κ. είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών δια Βίου Μάθησης (ΕΚεΠις). Αντικείμενο δράσης του ΣΔΒΜ - Π.Θ., είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκτέλεση, η διαχείριση και η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης καθώς και συναφών προς αυτά δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της δια βίου Εκπαίδευσης). Τα θεματικά πεδία, στα οποία η Σχολή Δια Βίου Μάθησης παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, σχετίζονται με όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως η Ειδική Αγωγή ως αντικείμενο που θεραπεύεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Η παρεχόμενη κατάρτιση, που διασυνδέει τη θεωρητική με την πρακτική γνώση και αναπτύσσει, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, μπορεί να εντάσσεται τόσο στο χώρο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο της σεμιναριακής εκπαίδευσης.

Tο επιστημονικό δυναμικό του ΣΔΒΜ προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ευρύτερο επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές, με μεγάλη και πολυετή διδακτική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε όλα τα θεματικά πεδία που καλύπτει τη ΣΔΒΜ. Κατά περίπτωση και αναγκαιότητα, συμπληρώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες με την απαιτούμενη εξειδίκευση και γνώση, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ειδικών απαιτήσεων.

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.