Βρείτε Σεμινάρια

Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 90200, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (WGI) είναι ο αποκλειστικός επιστημονικός οργανισμός της χώρας μας, σχετιζόμενος με τη διεργασία της Συγκόλλησης, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκόλλησης (International Institute of Welding) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συγκολλήσεων, Ενώσεων και Κοπών (European Welding Federation) και Αποκλειστικός Εξουσιοδοτημένος Φορέας τους στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2007 και είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκόλλησης εδρεύει στην Ελευσίνα, στη συμβολή των οδών Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Οι δραστηριότητες της εταιρείας έχoυν ως στόχο να:
• Προωθήσουν τη συνεχή εξέλιξη και να καταγράψουν την πρόοδο κάθε είδους, σχετικών και συμπληρωματικών, μεθόδων που περιλαμβάνονται στον τομέα της Συγκόλλησης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνή επίπεδο, έτσι ώστε να καθιερωθεί μια συνεχής υποστήριξη στη διάχυση της γνώσης, τη διορατικότητα και την τεχνογνωσία της διεργασίας της Συγκόλλησης
• Να αναβαθμίσουν το μορφωτικό επίπεδο του τεχνικού προσωπικού και του έμμεσου προσωπικού που ασχολούνται με τη διεργασία της Συγκόλλησης, ώστε να προάγει την ευγενή άμιλλα και να συνδράμει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας για την εργασιακή ιεραρχία.
• Να συμβάλουν στο άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα συγκολλητών κατασκευών, εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές, αλλά και με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.
• Να διευκολύνουν την διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου με καταρτισμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με εξειδικευμένες γνώσεις.
• Να αποτυπώσουν στην εργασία την σημασία της ηθικής πλευράς στον ποιοτικό έλεγχο συγκολλητών μεταλλικών κατασκευών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ , ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Προκειμένου να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα και συγκεκριμένα ενεργεί ως εξής:

 •  Κοινοποιεί και διευκολύνει την μετάδοση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σχετικά με τη συγκόλληση, όχι μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και στη διεθνή κοινότητα, μέσω της συλλογής και της επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από εθνικές και διεθνείς έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη στον τομέα της Συγκόλλησης. Συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς, ώστε να παρακολουθεί δημοσιεύσεις σχετικά με τον κλάδο της Συγκόλλησης, όπου ανακοινώνονται ερευνητικά αποτελέσματα και επιστημονικές εργασίες, συνέδρια καθώς και εργασίες των συνελεύσεων του Ινστιτούτου. Όλα τα πορίσματα των παραπάνω πηγών προωθούνται, διαχειρίζονται και δημοσιεύονται ως μελέτες οικονομικού και τεχνικο-επιστημονικού περιεχομένου, όπου εμπεριέχονται σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές και προτάσεις κανονισμών για τη δημιουργία μοντέλων και πρωτοκόλλων. Δελτία, βιβλία, περιοδικά, εξειδικευμένες περιγραφές που σχετίζονται με μεμονωμένα θέματα και πληροφορίες που προέρχονται από άλλα περιοδικά ή το διαδίκτυο εκδίδονται τόσο στην ελληνική όσο και σε άλλες ξένες γλώσσες.
 •  Οργανώνει και υλοποιεί θεωρητικά σεμινάρια και εργαστήρια πρακτικής εκμάθησης και εξάσκησης για την κατάρτιση, την περαιτέρω εκπαίδευση και την εξειδίκευση των κατόχων πτυχίου στη Μηχανική και Τεχνολογική Μηχανική, σε τεχνικούς και σε συγκολλητές. Για το λόγο αυτό, το WGI προωθεί σθεναρά τη δημιουργία ανεξάρτητων ιδρυμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιστημονική έρευνα, η κατάρτιση, η εξειδίκευση και η εκπαίδευση των πτυχιούχων της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, των Τεχνικών και των Συγκολλητών. Η εκπαίδευση αυτή συνοδεύεται από την απονομή πτυχίων και πιστοποιήσεων μετά τη διεξαγωγή εξετάσεων, σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο με στόχο την τελική αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων και ικανοτήτων.
 •  Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και τεχνική επιθεώρηση ποιότητας προϊόντων, διαδικασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη διεργασία της Συγκόλλησης ειδικότερα στον βιομηχανικό τομέα κατά τη διάρκεια προκατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης του εξοπλισμού/κατασκευής.
 •  Προμήθεια καταρτισμένου προσωπικού για την διεκπεραίωση ορθής επιθεώρησης και αξιολόγησης της ποιότητας των συγκολλήσεων και την εφαρμογή Καταστροφικών και/ή Μη καταστροφικών ελέγχων σε συγκολλητές μεταλλικές κατασκευές.
 •  Σύνταξη τεχνικών εγγράφων και ειδικότερα: σύνταξη τεχνικών περιγραφών έργων που αφορούν μεταλλικές κατασκευές, σύνταξη Πλάνου Επιθεώρησης Δοκιμών έργων που αφορούν μεταλλικές κατασκευές ( Inspection Test Plan – ITP) , σύνταξη προτύπου συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις Συγκολλήσεις ISO 3834, σύνταξή συστήματος ελέγχου παραγωγής EN-1090, σύνταξη προδιαγραφών διαδικασιών συγκόλλησης (WPS-WPQR).
 •  Υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές για τη συγκόλληση ή την επεξεργασία μετάλλων.
 •  Διοργάνωση συνεδρίων, επισκέψεων, εκθέσεων και συμποσίων σχετικά με τη Συγκόλληση σε εθνικό επίπεδο.
 •  Διαθέτει κάθε είδους δραστηριότητα που θεωρείται χρήσιμη και ωφέλιμη από τα μέλη της διοίκησης, για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο καταστατικό.
 •  Καταγράφει, αξιολογεί, συμμετάσχει και προωθεί τα κοινά συμφέροντα των μελών στα εθνικά και διεθνή φόρουμ, ενώσεις, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδρύματα σχετικά με την έρευνα, την τεχνολογία και την κατάρτιση στον τομέα της συγκόλλησης.
 •  Συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και υποστηρίζει την αέναη έρευνα επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια για την προώθηση του στόχου του Ινστιτούτου. Συνδιοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις και ανταλλάσσει επιστημονικές, πληροφορίες και εμπειρίες, όπως επίσης και με δημόσιους φορείς με παρόμοιες ή σχετικές δραστηριότητες ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί και οι στόχοι του Ινστιτούτου.
 •  Προβαίνει στην συνεχή ενημέρωση ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου σε ότι αφορά τη διεργασία της συγκόλλησης και τα λοιπά επιστημονικά θέματα.
 •  Προσφέρει κάθε είδους υποστήριξης στα μέλη της για ερωτήσεις σχετικά με τα επιτεύγματα του ινστιτούτου.
 •  Διακηρύσσει διαγωνισμούς για να ανταμείψει και να κάνει γνωστές τις σπουδές ώστε να υποστηριχθεί κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου. Στην πραγματικότητα, θα υπάρξει μια ηθική αλλά και μια υλική ανταμοιβή των ιδρυμάτων και/ή των ανθρώπων για τη διακεκριμένη συμβολή τους στην ανάπτυξη και τη διάδοση των επιστημονικών και/ή τεχνικών γνώσεων σχετικά με τη συγκόλληση.

Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου ως απόρροια των παραπάνω ταξινομείται σε 3 τομείς:
- Εκπαίδευση στην εφαρμογή και εποπτεία, που προσφέρονται στην αγορά από εξουσιοδοτημένους φορείς κατάρτισης
- Άλλες υπηρεσίες (εκπαίδευση & πιστοποίηση προσώπων και επαγγελματιών σχετικών με την συγκόλληση, αξιολόγηση διαδικασιών, TPI κ.λπ.)
- Μάρκετινγκ, Σύνθεση, Εκδόσεις

Οι διαδικασίες υλοποίησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και της τελικής αξιολόγησης), οι διαδικασίες προμήθειας υπηρεσιών ποιότητας, οι όροι προμήθειας προσωπικού και γενικότερα οι διαδικαστικές λεπτομέρειες των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων περιγράφονται επακριβώς στο Πλάνο Ποιότητας της εταιρίας.
Σε όλες τις δραστηριότητες του το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων λειτουργεί υπό την πλήρη συμμόρφωση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, των Βασικών αρχών εργατικού Δικαίου, των Βασικών αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων και την πλήρη εφαρμογή της αρχής μη διάκρισης.

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.