Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων (Project Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/06/2024
3 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
3 μήνες

Εισηγητής

Δημ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική πλευρά αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων που σχετίζονται με έργα, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση έργων.

Σκοπός

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η εκμάθηση των βασικών εννοιών, μεθοδολογιών και τεχνικών σύγχρονης διοίκησης έργων, (β) η κατανόηση της αναγκαιότητας εναρμόνισης της διοίκησης έργων με τη στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους ενός οργανισμού καθώς και η αίσθηση των πολυδιάστατων επιπτώσεων που έχουν τα έργα στο συνολικό περιβάλλον που εκτελούνται, (γ) η εξοικείωση με τις πλέον διαδεδομένες και παγκοσμίως αποδεκτές τεχνικές και πρότυπα που διευκολύνουν τη διοίκηση έργων και αποτελούν την κοινή διεθνή γλώσσα συνεννόησης στα θέματα αυτά, και (δ) η παρουσίαση με το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων.

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Εισαγωγή & Πλαίσιο Διοίκησης Έργων (ΔΕ):

Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Το Περιβάλλον της Διοίκησης Έργων – Στόχοι και προκλήσεις της ΔΕ – Ο Κύκλος Ζωής του Έργου και του Προϊόντος του Έργου – Οργανωτικές Δομές – Ο Ρόλος του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office – PMO) – Ρόλος και Υπευθυνότητες Διοικητών Έργων – Προγράμματα, χαρτοφυλάκια και συμμέτοχοι – Γνωστικές περιοχές της ΔΕ – Διεργασίες και ομάδες διεργασιών – Παράγοντες περιβάλλοντος επιχείρησης και περιουσιακά στοιχεία οργανισμού – Δεξιότητες ΔΕ

2. Στρατηγικός σχεδιασμός και μέθοδοι επιλογής έργων:

Ανάλυση του κύκλου ζωής – Πραγματική αξία και πραγματικό κόστος ενός έργου – Προσδιορισμός και φιλτράρισμα έργων – Τεχνικές αξιολόγησης και επιλογής έργων – Παραδείγματα

3. Συνολική Διοίκηση του Έργου:

Εισαγωγή – Καταστατικό και Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου – Σχέδιο (Πρόγραμμα) Έργου και Συνιστώσες του – Παρακολούθηση και Έλεγχος Προόδου – Κεντρική και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αλλαγών – Κλείσιμο Έργου ή Φάσης – Παρουσίαση Πρότυπων Καταστατικών και Σχεδίων Διοίκησης Έργου

4. Διαχείριση Συμμετόχων του Έργου:

Εισαγωγή – Αναγνώριση Συμμετόχων – Διαχείριση και Παρακολούθηση Εμπλοκής Συμμετόχων – Παραδείγματα Μεθόδων Αναγνώρισης Συμμετόχων

5. Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου (ΦΑ) του Έργου:

Προγραμματισμός διαχείρισης του ΦΑ, συλλογή απαιτήσεων και παγίωση του αντικειμένου – Τεχνικές και Πρότυπα Δομής Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) – Μέθοδοι αξιολόγησης και ελέγχου του ΦΑ – Σχέδιο Διαχείρισης ΦΑ

6. Διαχείριση Χρόνου του Έργου:

Μελέτη και Οργάνωση Δραστηριοτήτων – Εκτίμηση Παραγωγικού Δυναμικού και Διάρκειας Δραστηριοτήτων – Τεχνικές Εκτίμησης και Συνήθη Προβλήματα – Ανάπτυξη Ακολουθίας Δραστηριοτήτων και Τεχνικές Ανάπτυξης Γραφημάτων – Εξαρτήσεις, Περιορισμοί και Προθεσμίες – Είδη Δικτύων – Χρονικός Προγραμματισμός και Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής – Συμπίεση Χρονοδιαγράμματος και Βελτιστοποίηση – Πρότυπα Χρονικής Διαχείρισης Έργων

7. Οικονομική Διαχείριση Έργου – Παρακολούθηση και Έλεγχος της Προόδου ενός Έργου:

Τιμές και Είδη Παραγωγικού Δυναμικού – Ανάπτυξη Προϋπολογισμού και Μέθοδοι Κατάρτισής του – Ανάθεση Παραγωγικού Δυναμικού και Εξισορρόπησή του – Βελτιστοποίηση Διάρκειας Έργου και Απασχόλησης Παραγωγικού Δυναμικού

Πρότυποι Δείκτες και Μορφές Αναφορών – Η Μέθοδος Διοίκησης της Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value Management – EVM) – Σύγκριση προϋπολογισμένου και πραγματικού κόστους – Εντοπισμός αποκλίσεων, διόρθωση πορείας και μελλοντικές εκτιμήσεις

8. Διαχείριση Ποιότητας Έργου

Εισαγωγή στην Έννοια της Ποιότητας – Η Διοίκηση της Ποιότητας σε ένα έργο – Ο Σχεδιασμός της Διαχείρισης Ποιότητας και το Σχέδιο Ποιότητας – Η Διαχείριση της Ποιότητας – Εργαλεία και Τεχνικές Ποιότητας (Μέρος Α’) – Ο Έλεγχος της Ποιότητας σε ένα έργο – Εργαλεία και Τεχνικές Ποιότητας (Μέρος Β’)

9. Διαχείριση Επικοινωνιών Έργου:

Εισαγωγή – Είδη Επικοινωνίας – Απαιτήσεις – Χαρακτηριστικά Συμμετόχων – Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνιών

10. Διαχείριση Κινδύνων Έργου:

Μητρώο Κινδύνων – Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνων – Σχεδιασμός Εκτάκτων Καταστάσεων – Σχεδιασμός και Τεχνικές Αντιμετώπισης Κινδύνων – Προληπτική και Διορθωτική Διαχείριση Κινδύνων Έργου – Παρακολούθηση Εξέλιξης Κινδύνων

11. Διαδικασία Κλεισίματος Έργου:

Έλεγχος Ολοκλήρωσης Σύμβασης και Παραλαβή Έργου – Ρήτρες – Ιστορικά Στοιχεία – Διαχείριση Γνώσης

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 6.16
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.