Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Certified Six Sigma Yellow Belt Training

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Δρ Μόρφης Τσαλικίδης
Ο Μόρφης έχει διεθνή εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρησιακής αριστείας και εταιρικού μετασχηματισμού, έχοντας βοηθήσει εταιρείες επί σειρά ετών στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν: εφαρμογή Six Sigma και Lean Management, Διαχείριση της Αλλαγής, δημιουργία και παρακολούθηση Στρατηγικού Χαρτοφυλακίου Έργων, και εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής αριστείας. Ο Μόρφης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το International Lean Six Sigma Institute (ILSSI) και το International Association of Six Sigma Certification (IASSC) για τα επίπεδα Κίτρινης Ζώνης, Πράσινης Ζώνης, και Μαύρης Ζώνης.

Μαρία Μακρυγιάννη
Με πάνω από 18 χρόνια εμπειρία στον κλάδο συντήρησης αεροσκαφών για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, η Μαρία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και την βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών. Επίσης, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια καθώς και Lean Six Sigma Black Belt από τον IASSC. Η Μαρια έχει επιτελέσει σύμβουλος βελτίωσης διαδικασιών σε διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο στην παραγωγή προϊόντων όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την παράδοση εκπαίδευσης σε Lean Six Sigma, Lean Management και Lean Manufacturing. Η Μαρία κατέχει Bachelor (Aeronautical Engineering), MSc (Advanced Industrial and Manufacturing Systems) και επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη και η απόκτηση πιστοποίησης ως Συστημικός Αναλυτής (Systematic Analysis Coach).

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση είναι κατάλληλη για:

 • Διευθυντές παραγωγής, εργοδηγούς και μηχανικούς
 • Επαγγελματίες στην Διαχείριση Ποιότητας
 • Διευθυντές και Υπεύθυνοι Τμήματος
 • Διαχειριστές Έργων
 • Συμβούλους Συνεχούς Βελτίωσης
 • ή για οποιον ενδιαφέρεται για την εκμάθηση των κύριων εργαλείων βελτίωσης της απόδοσης μιας διαδικασίας.

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα είστε σε θέση να:

 • Εξηγήσετε τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας Lean Six Sigma.
 • Προσδιορίσετε τους Πελάτες μιας διαδικασίας.
 • Καταγράψετε τα βήματα μιας διαδικασίας και να εντοπίσετε τις ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία.
 • Εντοπίσετε και να αναλύσετε εις βάθος τα αίτια μειωμένης απόδοσης μιας διαδικασίας.
 • Προβείτε στην κατάλληλη ερμηνεία γραφημάτων ανάλυσης δεδομένων (ιστόγραμμα, διάγραμμα Pareto, κτλ).
 • Εφαρμόσετε αξιόπιστες τεχνικές βελτίωσης διαδικασιών και να αξιολογήσετε πιθανές λύσεις.
 • Αναλύσετε και να προτεραιοποιήσετε κινδύνους και τα πιθανά σφάλματα σε μια διαδικασία.
 • Υποστηρίξετε τη δημιουργία Σχεδίων Ελέγχου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εφαρμοζόμενων βελτιώσεων.
 • Υποστηρίξετε έργα βελτίωσης διεργασιών, καθώς και τις δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης.
 • Δώσετε τις εξετάσεις πιστοποίησης Κίτρινης Ζώνης του International Lean Six Sigma Institute (ILSSI).

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Κίτρινης Ζώνης, θα έχετε αποκτήσει μια βασική γνώση της μεθοδολογίας, και των εργαλείων του Lean Six Sigma. Η Κίτρινη Ζώνη αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα, προκειμένου κάποιος να προχωρήσει αργότερα στην εκπαίδευση ανώτερων ζωνών της φιλοσοφίας Lean Six Sigma (Πράσινη Ζώνη, Μαύρη Ζώνη).

Περιγραφή σεμιναρίου

Γιατί να χρησιμοποιήσω το Lean Six Sigma;
Το Lean Six Sigma αποτελεί την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης της λειτουργίας των διαδικασιών.
Χρησιμοποιείται από διαφόρων ειδών εταιρείες σε όλο τον κόσμο και σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με στόχο την:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Βελτίωση του χρόνου κύκλου των εργασιών
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων
 • Αύξηση της ικανοποίηση των πελατών
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης

Οι επιμέρους στόχοι του Lean Six Sigma είναι να:

 • τεθούν οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του Πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των έργων συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών.
 • εξαλειφθούν τα σιλό μεταξύ ομάδων και τμημάτων, εστιάζοντας στην ανάλυση της δια-τμηματικής απόδοσης μιας διαδικασίας.
 • μειώσει την πολυπλοκότητα μιας διαδικασίας καθώς και τις περιττές ενέργειες, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη δημιουργία αξίας για τον Πελάτη.
 • μειώσει τη διακύμανση στην απόδοση μιας διαδικασίας στοχεύοντας στη δημιουργία μιας διαδικασίας με σχεδόν χωρίς ελαττώματα.
 • προωθήσει τη λήψη αποφάσεων με βάση γεγονότα και δεδομένα, έναντι απόψεων και αντιλήψεων.
 • συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και βελτίωσης.
 • βελτιώσει τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών, έτσι ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται ευκολότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα.

Ρόλος και ευθύνες της Κίτρινης Ζώνης:

 • Αφιερώνει το 10% του εργάσιμου χρόνου για δραστηριότητες βελτίωσης διαδικασιών, διατηρώντας παράλληλα τον (κανονικό) λειτουργικό ρόλο στην ομάδα.
 • Συμμετέχει βοηθητικά σε έργα Πράσινης και Μαύρης Ζώνης, ως μέλος της ομάδας έργου.
 • Υποστηρίζει τους Προϊσταμένους στο τμήμα που υπάγεται για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση της απόδοσής των εσωτερικών διαδικασιών.
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές της Επιχειρησιακής Αριστείας και της προσέγγισης DMAIC.
 • Αναπτύσσει νοοτροπία συνεχούς βελτίωση των ενεργειών του τμήματος στο οποίο υπάγεται.
 • Προωθεί την εφαρμογή των αρχών, εργαλείων και τεχνικών του Lean Six Sigma.
 • Λαμβάνει συμβουλές και καθοδήγηση από την Πράσινη Ζώνη για την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών Lean Six Sigma.

Περιεχόμενο Εκπαίδευσης:

 • Ιστορία του Lean Six Sigma
 • Y = f(X)
 • Φωνή του Πελάτη (VOC) και Κύρια Χαρακτηριστικά Ποιότητας
 • Κόστος κακής ποιότητας (COPQ)
 • Six Sigma δείκτες
 • Ρόλοι και ευθύνες
 • Επιλογή έργων Lean Six Sigma
 • Ανάλυση περιττών ενεργειών
 • Χαρτογράφηση διαδικασιών
 • Γραφική ανάλυση δεδομένων
 • Ανάλυση συστήματος μέτρησης
 • Απόδοση της διαδικασίας
 • Βασικά στατιστικά μεγέθη
 • Αξιολόγηση και επιλογή λύσεων
 • Lean στοιχεία ελέγχου (5s, Οπτική Διαχείριση, Kaizen, Τυποποιημένη Εργασία)
 • Πλάνο ελέγχου διαδικασίας

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Σημείωση: Το σεμινάριο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα με εισήγηση στα ελληνικά.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές on Line εξετάσεις, στην αγγλική γλώσσα, του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC για την απόκτηση του Επίσημου Πιστοποιητικού Six sigma Yellow Belt Certification.

Yπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης με το International Association of Six Sigma Certification (IASSC). Εάν ενδιαφέρεστε για το IASCC, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε Διαπιστευμένοι Συνεργάτες Εκπαίδευσης του IASSC.

Εφόσον οι εξετάσεις επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν στα ελληνικά, υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σας από τον Φορέα ILSC για την απόκτηση του επίσημου πιστοποιητικού Six sigma Yellow Belt Certification.

Θα ακολουθήσει προγραμματισμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

Certified Six Sigma Green Belt Training
Certified Six Sigma Black Belt Training.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Δευτέρα: 11/9 
Τετάρτη: 13/9
Παρασκευή: 15/9
Δευτέρα: 18/9
Τετάρτη: 20/9
Παρασκευή: 22/9
Δευτέρα: 25/9
Τετάρτη: 27/9
Παρασκευή: 29/9
Δευτέρα: 02/10

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.