Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Module V)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
30/10/2023 έως 31/10/2023
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 31/10/2023

Εισηγητής

Ανέστης Β. Λελίδης

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Η νομική έννοια της συμφωνίας πλαίσιο – Η εργαλειακή χρησιμότητα αυτής στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας
  • Διαδικαστικά βήματα υλοποίησης μιας συμφωνίας πλαίσιο. Ανάλυση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 3 της ΕΑΑΔΗΣΥ
  • Ανταγωνιστικός Διάλογος – Το νομικό πλαίσιο – Σύγκριση με τις υπόλοιπες διαδικασίες ανάθεσης μιας δημοσίας σύμβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν το στοιχείο της διαπραγμάτευσης
  • Ζητήματα σχεδιασμού της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
  • Θεωρητική και πρακτική ανάλυση των σταδίων/φάσεων υλοποίησης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (δυνατότητες/διαχειριστικά ζητήματα αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα και οικονομικών φορέων)
  • Τελευταίες διεθνείς τάσεις και κρίσιμα λειτουργικά θέματα επί της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
  • Checklist σημείων ελέγχου επί της διαδικασίας και δομημένη φόρμα για την ανάλυση υφιστάμενου project που υλοποιείται με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου

Module I: Διαμόρφωση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Writing)

Module II: Διαχείριση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Management)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο συμμετέχων θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «Από την Εμπορική Σύμβαση στη Δημόσια Σύμβαση». Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024 για το εξής σχήμα πιστοποίησης επαγγελματία: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.