Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Γεώργιος Παπαδάκος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Δημήτριος Θεοδώρου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Σκοπός

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Καλύπτεται όλο το φάσμα των αναγκαίων γνώσεων που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο στέλεχος, (α) εφαρμόζοντας την προσέγγιση ως διεργασία (process approach), (β) κάνοντας χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), κατάλληλης ώστε το εργαστήριο να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο, (γ) αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες βελτίωσης μέσω ανάλυσης του ισοζυγίου αβεβαιότητας (uncertainty budget) και (δ) εφαρμόζοντας τυποποιημένες τεχνικές αξιολόγησης του κινδύνου (IEC 31010:2019, Risk management – Risk assessment techniques) για βέλτιστη χρήση του σκεπτικού με θεώρηση του κινδύνου (risk-based thinking).

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί τη συνένωση τριών μικρότερης διάρκειας, κατά τρόπο ώστε αν ένα στέλεχος εργαστηρίου ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τμήμα αυτού, μπορεί να το κάνει με αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης, ως εξής:

1η & 2η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του διήμερου σεμιναρίου με τίτλο:

«ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, Απαιτήσεις για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων»

Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement).

Το πλαίσιο των απαιτήσεων για το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή/και διακριβώσεων - το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ.

Σημαντικές αλλαγές στην έκδοση του 2017 για το ISO/IED 17025 σε σχέση με την προηγούμενη & συσχέτιση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.) - προσέγγιση ως διεργασία, σκεπτικό με θεώρηση του κινδύνου, διαχείριση τεκμηριωμένης πληροφορίας για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.

Παρουσίαση / επεξήγηση των απαιτήσεων του Προτύπου με έμφαση στα εξής:

  • Η μέθοδος δειγματοληψίας, δοκιμής, ή διακριβώσεων (τυποποιημένη, τροποποιημένη τυποποιημένη ή εσωτερική / in - house): παραδείγματα – συσχέτιση με το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) – επικύρωση μεθόδου και επαλήθευση επικυρωμένης μεθόδου.
  • Επεξήγηση βασικών εννοιών μετρολογίας: σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση των συνιστωσών της αβεβαιότητας (ISO GUM), ισοζύγιο αβεβαιότητας, ανάλυση ευαισθησίας, ιχνηλασιμότητα μετρήσεων, υλικά αναφοράς.
  • Παρουσίαση (α) τεχνικών ελέγχου ποιότητας με χρήση control charts, (β) στατιστικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing), (γ) στατιστικών για την επικύρωση και επαλήθευση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης) και (δ) τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (γενικό παράδειγμα, παρουσίαση πίνακα αξιολόγησης κινδύνου και αξιοποίησης ευκαιριών σε συμφωνία με το ISO 31000:2018).
  • Εκθέσεις αποτελεσμάτων και η περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο ενός κανόνα για λήψη απόφασης.

Η διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης από το ΕΣΥΔ.

Σύντομη παρουσίαση του Διεθνούς Προτύπου ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems (Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης) & άσκηση με εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τη διενέργεια (οριζόντιων και κατακόρυφων) εσωτερικών επιθεωρήσεων για την περίπτωση Διαπιστευμένου Εργαστηρίου.


3η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του σεμιναρίου με τίτλο:

«Στοιχεία μετρολογίας: Εφαρμογή σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων»

Περιεχόμενα

Σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση της αβεβαιότητας (Οδηγός ISO GUM) – η κοινή προσέγγιση.

Ισοζύγιο αβεβαιότητας: διάγραμμα Ishikawa (fishbone), ανάλυση ευαισθησίας, νόμος διάδοσης των σφαλμάτων και συμμεταβλητότητα παραγόντων (συνδυασμένη αβεβαιότητα), τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων (διευρυμένη αβεβαιότητα): παραδείγματα.

Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή, εσωτερικές διαδικασίες διακρίβωσης: παραδείγματα

Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης): Παραδείγματα:

  • Υπολογισμός ορίου ανίχνευσης (detection limit).
  • Εκτίμηση γραμμικότητας βαθμονόμησης εξοπλισμού – πώς και πότε συνυπολογίζεται στο ισοζύγιο αβεβαιότητας.
  • Δοκιμή ανθεκτικότητα ς της μεθόδου (robustness test).

Ερμηνεία αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing) και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου.

Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με χρήση εξειδικευμένων διαγραμμάτων (όπως control charts, CUSUM, κτλ), χρήση πληροφορίας από εξωτερικές πηγές (όπως αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών και διακριβώσεων), ειδικά για την κατάρτιση του ισοζυγίου αβεβαιότητας: παράδειγμα.

ιόρθωση βαθμονόμησης μετρητικού εξοπλισμού: παράδειγμα.

4η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του σεμιναρίου με τίτλο:

«Τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) για εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017»

Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) - καταλληλότητα κάθε τεχνικής σε σχέση με τα στάδια του κύκλου αξιολόγησης του κινδύνου – καταλληλότητα τεχνικών έναντι των απαιτήσεων του ISO/IEC 17025:2017 και των προτύπων των μεθόδων.

Παρουσίαση / επεξήγηση των δεικτών αποτίμησης του κινδύνου (Risk Index, Risk Priority Number, κ.λπ.)

Παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης του κινδύνου και της ιεραρχίας εφαρμογής του και σύνδεση με τη διεργασία αξιοποίησης ευκαιριών.

Παράδειγμα πίνακα HAZOP (Hazards and Operability study) - παράδειγμα πίνακα FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – ομοιότητες και διαφορές.

Root-Cause Analysis (Πρότυπο IEC 62740:2015) – άσκηση με “why tree” και παράδειγμα εφαρμογής διαγράμματος FTA (Fault Tree Analysis) για τη διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων μη συμμορφούμενης εργασίας.

Συνοπτική παρουσίαση σύνθετων τεχνικών (π.χ. bowtie, Monte Carlo & Bayesian analysis) - η χρησιμότητά τους.

5η ημέρα σεμιναρίου:

Περιεχόμενα

Λεπτομερής παρουσίαση του Προτύπου ISO 19011:2018, παραδείγματα σε σχέση με την καλή πρακτική για την διατύπωση κατά τη συμπλήρωση εντύπων εσωτερικής επιθεώρησης

Πρακτική εξάσκηση: εσωτερική επιθεώρηση με παιχνίδι ρόλων

Εξέταση διάρκειας 1 ώρας (10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που καλύπτουν το σύνολο των 4 πρώτων ημερών)

Συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις των ερωτήσεων και σχετικά με όποιο επιπλέον ζήτημα επιθυμούν οι συμμετέχοντες σχετικά με οποιαδήποτε ημέρα του σεμιναρίου.

Αν κάποιος/κάποια ενδιαφερόμενη έχει παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω αναφερόμενα επιμέρους σεμινάρια δικαιούται να απαλλαγεί από τις αντίστοιχες ημέρες του προγράμματος.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, τα στελέχη των διαπιστευμένων εργαστηρίων θα μπορούν να καλύπτουν κρίσιμες θέσεις εντός του εργαστηρίου, ασκώντας ηγεσία (leadership), στο βαθμό που το επιτρέπουν τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας διαπίστευσης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Σημείωση: Ο συμμετέχων, μπορεί να παρακολουθήσει μεμονωμένα τα σεμινάρια (2 ημέρες- 1 ημέρα- 1 ημέρα) ή το σύνολο αυτών συν μια επιπλέον ημέρα (5 ημέρες).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.