Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS MANAGEMENT) (Module II)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Aνέστης Β. Λελίδης

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Εισαγωγικά (έννοια της διαχείρισης, προσεγγίσεις αυτής, ικανότητες – ρόλοι των εμπλεκομένων διαχειριστών/managers)
 • Οφέλη αποτελεσματικής διαχείρισης των συμβάσεων
 • Πλάνο διαχείρισης της σύμβασης (contract management plan):
  • Πολιτική και διαδικασίες για αποτελεσματική διαχείριση
  • Ομάδες διαχείρισης
  • Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
  • Προϋπολογισμός της σύμβασης
  • Είδη πληρωμών και υλοποίηση αυτών
  • Ανασκοπήσεις (contract reviews)
 • Είδη κινδύνων και διαχείριση αυτών κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσης (contract risk management: risk assessment + risk treatment)
 • Μετρήσεις απόδοσης των διεργασιών (performance based processes) που εκτελούνται με βάση την σύμβαση
 • Επίλυση συμβατικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (μορφές προβλημάτων και μεθοδολογίες αντιμετώπισης αυτών)
 • Διαχείριση συμβατικών τροποποιήσεων (contract amendments)
 • Τερματισμός του συμβατικού δεσμού (διαχείριση της ολοκλήρωσης αυτού)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)
Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση
Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Πληροφορίες συμμετοχής

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.