E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Υγιεινή και ασφάλεια

Οργάνωση Εργοταξίου

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον, Υγιεινή και ασφάλεια

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, , Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης και Διαχείρισης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Logistics, Προμηθειών, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, των Προμηθειών του Budgeting και του Reporting τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. καθώς και στην .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές Έργων, Εργοταξιάρχες, στελέχη Τεχνικών Εταιριών και Εργοταξίων, καθώς και μηχανικούς που φιλοδοξούν να προωθηθούν στις θέσεις αυτές προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και ασφάλεια τα καθήκοντά τους.

ΣΚΟΠΟΣ

 Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ένα Έργο: Καθορισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση
 • Εντάσσουν στον σχεδιασμό την Επιλογή Χώρων και το Στήσιμο των Υποδομών του Εργοταξίου
 • Εποπτεύουν και να ελέγχουν όλη τη Διαδικασία διάλυσης του Εργοταξίου και αποκατάστασης των χώρων
 • Εφαρμόζουν τις διαδικασίες και το Σχέδιο Ποιότητας Έργου στα πλαίσια του ISO 9001:2015 με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Εργοτάξιο
 • Εστιάζουν στα κύρια ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας μέσα στο Εργοτάξιο
 • Εφαρμόζουν απλά πλην αποτελεσματικά Εργαλεία για τη Διαχείριση του Έργου που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας
 • Μεριμνούν για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων
 • Συντηρούν αποτελεσματικά τον Εξοπλισμό με ειδικά Εργαλεία που θα τους δοθούν (Προληπτική Συντήρηση)
 • Ελέγχουν την Είσοδο και τη Διαχείριση υλικών Εργοταξίου μέσω Διαδικασιών Λειτουργίας της Αποθήκης
 • Αναλύουν και να διαχειρίζονται Κινδύνους
 • Έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Αναφορών των Κινδύνων του Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός Τεχνικού έργου απαιτείται ο σχεδιασμός των Υποδομών και του απαιτούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, η κατάρτιση του Προγράμματος των φάσεων και των επί μέρους Εργασιών του Έργου, η Διαχείριση της Ποιότητας, η παρακολούθηση της Ροής των Υλικών και ο σχεδιασμός και παρακολούθηση όλων των επί μέρους Διαδικασιών Λειτουργίας του Εργοταξίου.
Η επιλογή της θέσης του Εργοταξίου, η Επάνδρωση και ο Εξοπλισμός του, η επίβλεψη, ο τρόπος επαφής με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, με την κοινωνία αλλά και τη βάση του φορέα του, ο τρόπος της Οικονομικής Διαχείρισης, οι σχέσεις των μελών του και άλλα πολλά παίζουν ρόλο στην επιτυχημένη ή προβληματική Λειτουργία και ανταπόκρισή του.
Το Σεμινάριο αυτό έχει σκοπό να είναι μια σύνθεση του σύγχρονου τρόπου Διαχείρισης των Διαδικασιών και πόρων, των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Εργοτάξιο.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Συμβατική Ενημέρωση
Ανάγκες τροποποιήσεων στην Σύμβαση
Επιλογή και Οργάνωση Εργοταξιακού Χώρου –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Ασφάλιση
Έννοιες Χρονικού & Οικονομικού Προγραμματισμού
Εγκατάσταση στο Εργοτάξιο - Προσκόμιση Μηχανημάτων

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύνταξη Προϋπολογισμού του Έργου
Παρακολούθηση Κόστους Υλοποίησης
Παρακολούθηση Κόστους Μηχανημάτων
Ταμειακός Προγραμματισμός
Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Γ. HRM ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Σχεδιασμός και Πρόσληψη Προσωπικού
Εκπαίδευση Προσωπικού
Παρακίνηση Προσωπικού
Αξιολόγηση Προσωπικού
Έλεγχος ωρών Εργασίας – Άδειες
Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο
Διαδικασίες και μέτρα ασφάλισης Εγκαταστάσεων
Οι ανθρώπινοι Πόροι από Εργοταξιακή σκοπιά
Πρόσληψη και Παρακολούθηση Υπεργολάβων (Sub Contract administrator, Συσκέψεις προόδου)

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Document Control (Έγγραφα & Σχέδια)
Έλεγχος Εισερχομένων υλικών
Ένταξη Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
Απόσυρση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
Διαχείριση Προμηθειών
Λειτουργία Αποθήκης
Προγραμματισμός Παραγωγής
Έλεγχος Ποιότητας Εργασιών

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εντοπισμός Κινδύνων
Παρακολούθηση Κινδύνων
Κίνδυνοι από αποχωρήσεις Προσωπικού
Κίνδυνοι από βλάβες Μηχανημάτων
Κίνδυνοι από καιρικές συνθήκες

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εσωτερική Ενημέρωση (Συσκέψεις Προόδου)
Ημερήσιες - Εβδομαδιαίες - Μηνιαίες Αναφορές
Διαχείριση Αλλαγών
Σχέσεις με κοινό και Αρχές
Νομική Προστασία (Διεκδικήσεις)

Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κλείσιμο Εργοταξίου
Βεβαίωση Περαίωσης
Πρωτόκολλο Παραλαβής
Αξιολόγηση Ποιότητας Διαχείρισης Έργου
Knowledge Management
Διάλυση Εργοταξίου
Περίοδος Συντήρησης - Πλάνο Συντήρησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση των Έργων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής Έργων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας