Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/02/2023
35 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
08/03/2023
35 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους Λογιστικής, Λογιστές, Υπεύθυνους Αποθήκης, Υπεύθυνους Διακίνησης και Παραγωγής,Υπεύθυνους Κοστολόγησης, Στελέχη Λογιστηρίου & Προϊσταμένους Λογιστηρίου και Financial Controllers/Οικονομικούς Διευθυντές, Συμβούλους επιχειρήσεων και Ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και τιμολογιακή πολιτική.

Σκοπός

 • Να ενημερώσει για την κοστολογική δομή και να περιγράψει τις διαδικασίες κοστολόγησης στην επιχείρηση.
 • Να αναλύσει βασικά ζητήματα κοστολόγησης, να περιγράψει την τεχνική της και να αναλύσει το Κόστος ως βασικό παράγοντα στον προσδιορισμό των κερδών της επιχείρησης.
 • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ΣΤΗN ΠΡΑΞΗ με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 • Στόχοι μαθήματος
 • H Λογιστική και οι βασικοί κλάδοι της
 • Διαφορές Διοικητικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστικής( Cost accounting vs Financial accounting)
 • Σχεδιασμός Συστήματος Διοικητικής Λογιστικής
 • Λογιστική Κόστους και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Στάδια Εξέλιξης της Διοικητικής Λογιστικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Δαπάνη - Κόστος – Έξοδο
 • Διακρίσεις Κόστους
 • Εκτίμηση Κόστους
 • Ανάλυση Συνολικού Κόστους

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΒΕ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Προϋποθέσεις ενός αποδοτικού συστήματος κοστολόγησης
 • Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής
 • Μέθοδοι Αποτίμησης
 • Το Κόστος της Εργασίας (Κόστος Παραγωγής), ΓΒΕ/Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. , Κόστος Παραχθέντων/Κόστος Πωληθέντων
 • Συνεχή Κοστολόγηση –ΜΣΟ-FIFO
 • Μερισμός Κόστους
 • Μέθοδοι Επιμερισμού ΓΒΕ & Επαναμερισμού
 • Συμπαράγωγα (Cost Allocation: joint-cost situations)
 • ΥΠΟ παράγωγα
 • Πρότυπο Κόστος και Αναλύσεις Αποκλίσεων
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου ( Cost-volume-profit relationships)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής
 • Λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής που εντάσσονται στην Αναλυτική Λογιστική
 • ΟΜΑΔΑ 9 Ε.Γ.Λ.Σ.
 • 90 Διάμεσοι Αντικρυζόμενοι Λογαριασμοί
 • 91 Ανακατάταξη Εξόδων-Αγορών Και Εσοδών
 • 92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους
 • 93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή Σε Εξέλιξη)
 • 94 Αποθέματα
 • 95 Αποκλίσεις Από Το Πρότυπο Κόστος
 • 96 Έσοδα- Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα
 • 97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού
 • 98 Αναλυτικά Αποτελέσματα
 • 99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις
 • Βιβλίο Αποθήκη-Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών-Βιβλίο Παραγωγής & Κοστολογίου

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
35 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με elearning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.

Ιδιαίτερο Μάθημα
Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων. Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.
 • Παρέχεται Βεβαίωση από ΚΔΒΜ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.