Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) για εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Γεώργιος Παπαδάκος

Σκοπός

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης του κινδύνου που περιέχονται στη νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου IEC 31010:2019, Risk management — Risk assessment techniques και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Οι τεχνικές παρουσιάζονται σύμφωνα με την καταλληλότητά τους για τις δραστηριότητες ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου ώστε, παράλληλα με την αντιμετώπιση των κινδύνων, να γίνεται μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης ως διεργασία. Δίνεται έμφαση στις δυνατότητες εφαρμογής των τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου στο πλαίσιο εφαρμογής των απαιτήσεων τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμής ή/και διακρίβωσης.

Συνιστάται η συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο «ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, Απαιτήσεις για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων» και στο μονοήμερο σεμινάριο με τίτλο «Στοιχεία μετρολογίας:

Εφαρμογή σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων» πριν από τη συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο.

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, στελέχη Εργαστηρίων διαπιστευμένων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, θα μπορούν να διαχειρίζονται την απαίτηση για αντιμετώπιση των κινδύνων και αξιοποίηση των ευκαιριών μέσω της χρήσης δομημένων τεχνικών που προτείνουν οι Διεθνείς φορείς Τυποποίησης ISO & IEC.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Περιεχόμενα
• Συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) - καταλληλότητα κάθε τεχνικής σε σχέση με τα στάδια του κύκλου αξιολόγησης του κινδύνου – καταλληλότητα τεχνικών έναντι των απαιτήσεων του ISO/IEC 17025:2017 και των προτύπων των μεθόδων.
• Παρουσίαση / επεξήγηση των δεικτών αποτίμησης του κινδύνου (Risk Index, Risk Priority Number, κ.λπ.)
• Παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης του κινδύνου και της ιεραρχίας εφαρμογής του και σύνδεση με τη διεργασία αξιοποίησης ευκαιριών.
• Παράδειγμα πίνακα HAZOP (Hazards and Operability study) - παράδειγμα πίνακα FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – ομοιότητες και διαφορές.
• Παράδειγμα εφαρμογής διαγράμματος FTA (Fault Tree Analysis) για τη διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων αρνητικού συμβάντος.
• Συνοπτική παρουσίαση σύνθετων τεχνικών (π.χ. bowtie, Monte Carlo & Bayesian analysis) η χρησιμότητά τους.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.