Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαίδευσης ενηλίκων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IDEC
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
05/12/2022
3 μήνες

Εισηγητής

Νατάσσα Καζαντζίδου: Σύμβουλος Ευρωπαϊκών έργων και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων, με εμπειρία στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την ποιότητα και την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους εισηγητές, εκπαιδευτές αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους, που εργάζονται στον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Επίσης σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και σε άτομα που εργάζονται στον τομέα της παραδοσιακής εκπαίδευσης και θα ήθελαν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να μεταπηδήσουν ή να εργαστούν παράλληλα και με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Σκοπός

Η σημερινή πραγματικότητα, που το κάθε άτομο αλλάζει πολλές φορές αντικείμενο απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ζωής του και πρέπει να αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις και δεξιότητες, επιβάλλει τη δια βίου μάθηση. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να γνωρίζουν με ποιο τρόπο να σχεδιάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα εμπλουτίζουν με δραστηριότητες, ώστε να παρακινούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενηλίκων και πώς να τα αξιολογούν. Η ανάγκη και αναζήτηση για εκπαιδευτές ενηλίκων, άτομα που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διεξαγωγή σεμιναρίων ή ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών που απευθύνονται σε ενήλικες συνεχώς αυξάνεται. Εξάλλου, οι δεξιότητες αυτές αποτελούν πια απαραίτητη προϋπόθεση, που θέτουν οι περισσότεροι φορείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Με την ολοκλήρωση του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, ο/η απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις έννοιες του σχεδιασμού και της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες.
• Πραγματοποιεί ανάλυση αναγκών συγκεκριμένης ομάδας ενηλίκων.
• Καθορίζει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα.
• Αναπτύσσει το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενό του, διασφαλίζοντας την παρακίνηση των εκπαιδευομένων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό το προσφερόμενο πρόγραμμα θα του παρέχει την αντίστοιχη εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία.
• Επιλέγει διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του.
• Σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ενήλικες.
• Έχει αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση και τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει, ώστε να παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, τον Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενηλίκων, τις Μεθόδους Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το σχεδιασμό του σχέδιου μαθήματος και την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενηλίκων. Συνολικά περιλαμβάνονται 13 διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής:

Α - Σχεδιασμός Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διδακτική Ενότητα 1: Κατανόηση της έννοιας του Σχεδιασμού
Διδακτική Ενότητα 2: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών - Αξιολόγηση των επιπέδων εκκίνησης / προηγούμενης μάθησης
Διδακτική Ενότητα 3: Ορισμός Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Διδακτική Ενότητα 4: Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών και περιεχομένου

Β - Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων – σχέδιο μαθήματος
Διδακτική Ενότητα 1. Εκπαιδευτικές μέθοδοι για την εκπαίδευση ενηλίκων
Διδακτική Ενότητα 2. Επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων
Διδακτική Ενότητα 3. Παρουσίαση εκπαιδευτικών μεθόδων
Διδακτική Ενότητα 4. Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος

Γ - Αξιολόγηση Μαθημάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή και ορισμοί - Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Ενηλίκων
Διδακτική Ενότητα 2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης I. Ποιοτικές μέθοδοι
Διδακτική Ενότητα 3: Μεθοδολογία Αξιολόγησης ΙI. Ποσοτικές μέθοδοι
Διδακτική Ενότητα 4: Προγραμματισμός και Σχεδιασμός της Αξιολόγησης στην Κατάρτιση - Αξιολόγηση επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο
Διδακτική Ενότητα 5: Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Εκπαιδευτή
Μεθοδολογία: Παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint ανεβασμένες σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με την μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης, που συνοδεύονται από σειρά εργασιών και ασκήσεων. Σε όλα τα στάδια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους.
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει ένα τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών.
Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αναπτύξει κα να παραδώσει μια εργασία, που βασίζεται στο υλικό της ενότητας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών καλείται να συμπληρώσει ένα συνολικό τεστ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου (e-learning), είναι σχεδιασμένο για αυτοδιδασκαλία με την υποστήριξη εκπαιδευτή (blended learning) και έχει διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών (13 εβδομάδων), με αντιστοιχία 160 διδακτικών ωρών. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του, οδηγεί στην απόδοση 20 πιστωτικών μονάδων ECVET.
Με την έναρξη του, θα ανοίξουν όλες οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν, με το δικό τους ρυθμό. Για λόγους καλύτερης οργάνωσης, προτείνεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως δεν είναι δεσμευτικό. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις ενότητες, μέχρι το τέλος του τριμήνου για να πάρουν το πιστοποιητικό κατάρτισης.
Ατομικοί κωδικοί για πρόσβαση 24/7 σε online εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 160 ωρών.
Για επιπλέον συμμετέχοντες από τον ίδιο οργανισμό, θα γίνεται έκπτωση 15% από το δεύτερο άτομο και άνω.

Κόστος Συμμετοχής

150€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.