Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Στοιχεία μετρολογίας: Εφαρμογή σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Γεώργιος Παπαδάκος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμβούλους σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης για διαπιστευμένα εργαστήρια δειγματοληψίας, δοκιμών ή/και διακριβώσεων ή το προσωπικό τους που εμπλέκεται με διεργασίες μετρολογικής ιχνηλασιμότητας των μεθόδων που εφαρμόζονται. Με την ολοκλήρωσή του, θα βρίσκονται σε θέση να ταυτοποιούν κατάλληλες πηγές πληροφορίας για την υποστήριξη και συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου αβεβαιότητας και της επαλήθευσης, ή επικύρωσης όπου απαιτείται, των μεθόδων αυτών.

Σκοπός

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικής γνώσης μετρολογίας, όπως αυτή εφαρμόζονται μέσω των προσεγγίσεων του ISO (Οδηγοί ISO GUM, ISO VIM, η σειρά Προτύπων ISO 5725). Δίνεται έμφαση και εξειδίκευση σε τεχνικές οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες για την υποστήριξη εργαστηρίων δειγματοληψιών, δοκιμών ή/και διακριβώσεων στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα σεμιναρίου:

  • Σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β αβεβαιότητα.
  • Ισοζύγιο αβεβαιότητας: διάγραμμα Ishikawa (fishbone), ανάλυση ευαισθησίας, νόμος διάδοσης των σφαλμάτων και συμμεταβλητότητα παραγόντων (συνδυασμένη αβεβαιότητα), τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων (διευρυμένη αβεβαιότητα): παραδείγματα.
  • Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή, εσωτερικές διαδικασίες διακρίβωσης: παραδείγματα
  • Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης): παραδείγματα.
  • Ερμηνεία αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing) και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου.
  • Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με χρήση εξειδικευμένων διαγραμμάτων (όπως control charts), χρήση πληροφορίας από εξωτερικές πηγές (αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών και διακριβώσεων): παράδειγμα.
  • Διόρθωση βαθμονόμησης μετρητικού εξοπλισμού: παράδειγμα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Συνιστάται η συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο «ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, Απαιτήσεις για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων» πριν από τη συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο.

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.