Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα | Υγεία (10)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 09/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων της δομής (γραφείο/ τμήμα ποιότητας) που έχει την ευθύνη εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε...
TUV HELLAS
Live E-Learning 30/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 13485:2016, η ανάλυση της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η κατανόηση των βασικών ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 02/11/2023

ΙSO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - GMP

Live E-Learning
02/11/2023
Κστά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις ...
TUV HELLAS
Χορηγοί ενότητας
Live E-Learning 06/11/2023
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή γενικής και βασικής γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Δίνεται έμφαση στις νέες απαιτήσεις του Προτύπου, σε σύγκριση με την έκδοση του 2005: με...
Live E-Learning 06/11/2023
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017...
Live E-Learning 08/11/2023
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικής γνώσης μετρολογίας, όπως αυτή εφαρμόζονται μέσω των προσεγγίσεων του ISO (Οδηγοί ISO GUM, ISO VIM, η σειρά Προτύπων ISO 5725). Δίνεται έμφαση και εξειδίκευση σε τεχνικές οι οποίες μπορούν να...
Live E-Learning 20/11/2023
Παρουσίαση των απαιτήσεων και κριτηρίων που θα πρέπει να καλύπτουν τα εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης ώστε να διασφαλίσουν την επιστημονική τους επάρκεια σχετικά με την παροχή των απεικονιστικών εξετάσεων που προσφέρουν...
TUV HELLAS
Live E-Learning 04/12/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου EN 15224:2012, για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διαχείριση των πηγών κινδύνου στις κλινικές διεργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα...
TUV HELLAS
Live E-Learning 18/12/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στο περιεχόμενο του ISO 15189:2022 για τη διαπίστευση των εργαστηρίων και γενικότερα η κατανόηση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής...
TUV HELLAS
Live E-Learning 18/12/2023
Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών του Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (EU) 2017/745 MDR και των κρίσιμων σημείων διαφοροποίησης από την MDD 93/42/EEC, με άξονα τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων....
TUV HELLAS