Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Θέματα ελεγκτικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/11/2024
4 μήνες

Εισηγητής

Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών, τραπεζών, ελεγκτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα
Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Σκοπός

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να αναλύσει θεωρητικά και πρακτικά τις βασικές προσεγγίσεις του ελέγχου των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε, ποιοι είναι οι κανόνες και οι αρχές του ελέγχου καθώς και τις ενέργειες και τις μεθόδους που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις εκθέσεις των ελεγκτών, οι οποίες συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος /μενη θα μπορεί να :

  • Ορίζει την ελεγκτική
  • Αναλύει και διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε σχέση με τον έλεγχο της επιχείρησης
  • Να καταρτίζει την έκθεση ελέγχου βασισμένος/η στα φύλλα ελέγχου
  • Ελέγχει για ουσιώδη σφάλματα
  • Συλλέγει σωστά τα ελεγκτικά τεκμήρια που χρειάζονται για την διαμόρφωση γνώμης
  • Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης
  • Αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Διδακτική Ενότητα 1:Αντικείμενο της Ελεγκτικής και οι Σκοποί του Ελέγχου
Διδακτική Ενότητα 2:Οι Ελεγκτές των Οικονομικών Κατστάσεων
Διδακτική Ενότητα 3:Δίακριση των Ελέγχων
Διδακτική Ενότητα 4:Γενικές Αρχές του Ελεγχού και οι Ευθύνες των Ελεγκτών
Διδακτική Ενότητα 5:Εισαγωγή στα Ελεγκτικά Πρότυπα
Διδακτική Ενότητα 6:Σχεδιασμός του Ελέγχου
Διδακτική Ενότητα 7:Ελεγκτικά Τεκμήρια
Διδακτική Ενότητα 8:Ελεγκτική Δειγματοληψία
Διδακτική Ενότητα 9:Ελεγκτικά Συμπεράσματα
Διδακτική Ενότητα 10:Έλεγχος Παγιών
Διδακτική Ενότητα 11:Έλεγχος Συμμετοχών και Χρεογράφων
Διδακτική Ενότητα 12:Έλεγχος Αποθεμάτων και Απαιτήσεων
Διδακτική Ενότητα 13:Έλεγχος Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων
Διδακτική Ενότητα 14:Έλεγχος Εισπρακτέων Επιταγών
Διδακτική Ενότητα 15:Καταμέτρηση των Μετρητών του Ταμείου
Διδακτική Ενότητα 16:Έλεγχος Υποχρεώσεων(Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δανείων, Λοιπές Υποχρεώσεις)
Διδακτική Ενότητα 17:Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων
Διδακτική Ενότητα 18: Έλεγχος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού
Διδακτική Ενότητα 19:Έσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Κόστους Παραχθέντων-Πωληθέντων
Διδακτική Ενότητα 20: Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 4.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.