Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

100 Α – ADVANCE - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - Ε.Λ.Π - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Ε3-Ν) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΓΕΜΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών , Προϊστάμενους Λογιστηρίου, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ , ΙΕΚ , Κολεγίων.

Σκοπός

Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Προϊσταμένου Λογιστηρίου, Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

(ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ)

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων :

α) Στη Φορολογική Βάση (Ν. 4172/13)

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
2) Τακτοποίηση Λογαριασμών

 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών

3) Υπολογισμός και Λογισμός Αποσβέσεων

 • Αποσβέσεις βάσει Ν.4172/13 – ΠΟΛ1073/15 – ΠΟΛ 1103/15
 • Διαχείριση φορολογικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων

4) Υπολογισμός και Λογισμός Προβλέψεων

 • Προβλέψεις βάσει Ν.4172/13 ΠΟΛ 1056/15
 • Διαχείριση προβλέψεων
 • Υπολογισμός και λογιστικές εγγραφές προβλέψεων

5) Αποτίμηση Αποθεμάτων

 • Αποτίμηση Μενόντων
       - Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους)
       - Κόστος Πωληθέντων

6) Υπολογισμός και Λογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών

 • Διαχείριση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού

7) Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (χρεογράφων , μετοχών , ομολόγων κλπ)
8) Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου
9) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων)
10) Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων ΠΟΛ 1113/15 με έμφαση στα θέματα :

 • Τιμολόγια άνω των 500 €
 • Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, και ΙΚΕ
 • Έκπτωση αμοιβών μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ
 • Έκπτωση δαπανών από μη συνεργαζόμενα κράτη
 • Έκπτωση δαπανών από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Έκπτωση ενοικίων
 • Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας
 • Έκπτωση δαπανών φιλοξενίας
 • Φορολογική αναμόρφωση τέλους επιτηδεύματος
 • Φορολογική αναμόρφωση καταναλωτικών δαπανών
 • Προσαυξημένες εκπτώσεις (πράσινη ενέργεια)
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
 • Τόκοι υπερημερίας
 • Έκπτωση τεκμαρτού ενοικίου
 • Λοιπές δαπάνες προς αναμόρφωση (αποσβέσεις Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων, κινητά τηλέφωνα κλπ)

11) Διαχείριση προκαταβολών τρέχουσας χρήσης – παρελθούσης περιόδου
12) Διαχείριση παρακρατούμενων Φόρων
13) Σύνταξη εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)
14) Σύνταξη δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)

β) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων στη Λογιστική Βάση (Ν.4308/14)

1) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Αρχική αναγνώριση
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
 • Επενδυτικά πάγια
 • Ιστορικό κόστος παγίων
 • Εύλογη αξία παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων
  - Σταθερή μέθοδος
  - Φθίνουσα μέθοδος
  - Μέθοδος μονάδων παραγωγής
 • Διαχείριση λογιστικού μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης παγίων

2) Αποθέματα

 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Έννοια καθαρής ρευστότητας της αξίας
 • Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων
 • Μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας του τελικού αποθέματος (FIFO , Μέσου σταθμικού κόστους)
 • Απομείωση αποθεμάτων

3) Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 • Πελάτες
 • Απομείωσεις (προβλέψεις) πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Συμμετοχές
 • Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
 • Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις

4) Καθαρή θέση

 • Κεφάλαιο
 • Συναλλαγματικές διάφορες
 • Αποθεματικά

5) Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα
6) Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες)
7) Έξοδα και έσοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα και έξοδα επομένων χρήσεων
8) Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου βάσει λογιστικής βάσης
9) Σύνταξη λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες και προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

10) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων βάσει Ε.Λ.Π
11) Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
12) Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Χρήση Σύγχρονων Προγραμμάτων Μετατροπής Φορολογικής βάσης στη Λογιστική βάση)

 • Πλήρη εφαρμογή μετατροπής Φορολογικής βάσης σε Λογιστική βάση
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 1,5 μήνες (50 διδακτικές ώρες)

Διεξαγωγή: Τρίτη και Πέμπτη  18:00 – 21:00 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Πρακτικές Εφαρμογές

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου:
Το ΚΕΛΕ είναι Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.